MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 30.05.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa nowego placu zabaw oraz remont i przebudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Suszcu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

EURODROGA Sp. z o.o; ul. Wolna 80A; 44-203 Rybnik

za cenę: 215.594,07 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 7 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz; ul. Warszawska 31c/29; 25-518 Kielce

OFERTA NR 02 złożona przez:

DRO-MAR Marcin Dróżdż; ul. Radomska 138; 26-640 Skaryszew, Makowiec

OFERTA NR 03 złożona przez:

COLOR – SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski; ul. Warszawska 299; 43-155 Bieruń

OFERTA NR 04 złożona przez:

             FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski; Trzęsowice 32; 55-106 Zawonia

OFERTA NR 05 złożona przez:

FIOR Sp. z o.o.; ul. Odkrywców 1-3/5; 53-212 Wrocław

OFERTA NR 06 złożona przez:

EURODROGA Sp. z o.o; ul. Wolna 80A; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 07 złożona przez:

ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski; ul. Przedszkolna 4/30; 07-320 Małkinia Górna

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

255,51

0,00

255,51

02

166,59

15,00

181,59

03

248,97

0,00

0,00

04

0,00

0,00

0,00

05

0,00

0,00

0,00

06

285,00

0,00

285,00

07

0,00

0,00

0,00

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas