MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.04.2009 R.

 

Suszec, dnia 22.04.2009 r.

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

       

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        Z uwagi na udzielone Wykonawcom w dniu 22.04.2009 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 30.04.2009 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Wydłużenie terminu składania ofert, związane ze zmianą treści SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 58557 - 2009 z dnia 03.04.2009 r. na ww. postępowanie.

        W związku z udzielonymi Wykonawcom wyjaśnieniami oraz wydłużeniem terminu składania ofert Zamawiający wprowadza zmiany (zmiany zostały podkreślone) do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

a)     Strona tytułowa SIWZ otrzymuje brzmienie:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera:

-          formularz oferty - zał. nr 1 wraz z:

·                      formularzem przedmiaru robót na zadanie 1, dot. budowy boiska sportowego -  zał. A

·                      formularzem przedmiaru robót na zadanie 2, dot. budowy budynku zaplecza -  zał. B.1

·                      formularzem przedmiaru robót na zadanie 2, dot. budowy budynku zaplecza - przyłącze wodociągowe, instalacja c.o.-  zał. B.2

 

dla zadania 1:

·                      projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska sportowego w Suszcu – zał. A.1,

·                      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – boiska sportowe – zał. A.2,

·                      przedmiar robót – zagospodarowanie terenu wraz z budową boisk – zał. A.3

dla zadania nr 2:

·                      projekt konstrukcyjny – zał. B.1.1

·                      projekt budowlano-wykonawczy (roboty ogólnobudowlane) – zał. B.1.2,

·                      projekt budowlano-wykonawczy  (instalacja c.o.) – zał. B.1.3,

·                      projekt budowlano-wykonawczy (wewnętrzna instalacja wodociągowa zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji) – zał. B.1.4,