MENU

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert

Suszec, dnia 20.10.2008 r.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego w Radostowicach – I etap: wykonanie płyty boiska i drenażu, zgodnie z dokumentacją projektową zamienną”.

 

 

I. Pytania i odpowiedzi na pytania:

 

W dniu 14.10.2008r., do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania.

W związku z powyższym, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień:

 

PYTANIE  1:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie płyty boiska i drenażu zgodnie z dokumentacją projektową zamienną, zatem zapis o sporządzeniu dokumentacji projektowej zamiennej w „Opisie technicznym” należy traktować jako nieaktualny?

ODPOWIEDŹ:

Tak, zapis zamieszczony w Opisie Technicznym jest błędny, właściwą nazwą przedmiotu zamówienia jest: Budowa boiska sportowego w Radostowicach. Opis Techniczny stanowiący część dokumentacji technicznej zamiennej, opisuje roboty związane wykonaniem płyty boiska i drenażu i te będą realizowane w I etapie, a także roboty związane z zakupem i montażem piłkouchwytów i budową ogrodzenia, które będą realizowane na podstawie odrębnego postępowania.

 

PYTANIE  2:

Dotyczy: Przedmiaru robót poz. 2 i 3: Proszę o informację, dlaczego korytowanie do gł. 20cm ma być przeprowadzone tylko na powierzchni 2750 m2, a nie na pow. 7400 m2.

ODPOWIEDŹ:

Nowa płyta boiska usytuowana jest poprzecznie do istniejącego, gdzie tylko w części ściągamy 20 cm ziemi.

 

PYTANIE  3:

Dotyczy Przedmiaru Robót poz. 4 i 5: Skąd pochodzi ilość 2085 m3 ziemi do uformowania w nasyp?

ODPOWIEDŹ:

Materiał (ziemia) jest zgromadzona w hałdach na miejscu, z niej należy wykonać nasyp pod część nowej płyty boiska.

 

PYTANIE  4:

Dotyczy Przedmiaru Robót poz. 6, 7 i 8: Czego dotyczą te pozycje, czy są to powierzchnie nasypu?

ODPOWIEDŹ:

Poz. 6 i 7 dotyczy plantowania terenu w miejscach nasypu i skarpach, poz. 8 dotyczy wykonania trawników na nasypach i skarpach, o których mowa w poz. 6 i 7.

 

 

 

 

 

PYTANIE  5:

Dotyczy Przedmiaru Robót poz. 9 i 10: Do rozścielenia warstwy wegetacyjnej ma być użyty humus zdjęty we wcześniejszych robotach (poz. 2 i 3 – 550 m3 humusu zdjętego). Do rozścielenia potrzeba 1 110 m3 humusu. Skąd zatem wziąć brakującą ilość 560 m3?

ODPOWIEDŹ:

Jak w odpowiedzi do pytania 3, ewentualnie braki należy zdjąć z terenu wokół boiska (teren UG Suszec).

 

PYTANIE  6:

Czy Zamawiający przewiduje zakup i montaż bramek przez Zamawiającego? Jeżeli tak to proszę dodać tę pozycję do przedmiaru z podaniem ich parametrów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje zakupu i montażu bramek, zatem formularz przedmiaru robót pozostaje bez zmian.

 

PYTANIE  7:

Czy Zamawiający przewiduje pielęgnację nawierzchni trawiastej wykonanej siewem. Jeżeli tak to przez jaki okres czasu.

ODPOWIEDŹ:

Pielęgnacja nawierzchni trawiastej będzie prowadzona przez Wykonawcę do I koszenia. Koszenia dokona Zamawiający. Odbiór nawierzchni trawiastej w stanie: do I koszenia zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami pgf.6 pkt 2 i pgf.7 pkt 4 istotnych postanowień umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ.

Koszty pielęgnacji nawierzchni trawiastej do I koszenia należy wliczyć w poz. nr 13 formularza przedmiaru robót: „Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów”, bez dokonywania zmiany opisu tej pozycji.

 

II. Modyfikacja treści istotnych postanowień umowy:

W związku z odpowiedzią udzieloną do pytania 7, jak również ze względu na inne okoliczności niezwiązane z treścią udzielonych wyżej odpowiedzi, Zamawiający, na podstawie art. 38.ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmianę do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zgodnie z poniższymi postanowieniami:

 

a)     PKT 15.4 w SIWZ otrzymuje brzmienie:

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z zał. nr 7, 8 i 9 do niniejszej SIWZ. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie: robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu), koszty ogólne budowy, w tym: cła, podatki, koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, składowania materiałów, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, obsługi geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty pielęgnacji nawierzchni trawiastej do I koszenia oraz inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia umowne stanowi zał. nr 2 do niniejszej SIWZ. Cena winna być ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji formularza przedmiaru robót, w tym również kosztów, wynikających z wyjaśnień udzielonych wykonawcom na zapytania. Cena winna również uwzględniać ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

 

b)    §8 pkt. 2 istotnych postanowień umowy, stanowiących zał. nr 2  do SIWZ, otrzymuje:

Wynagrodzenie, określone w pkt 1, wynika wprost z zakresu robót ujętych w zał. nr 7, 8 i 9 do SIWZ. W/w wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie, w szczególności: robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu), koszty ogólne budowy, w tym: cła, podatki, koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, składowania materiałów, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, obsługi geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty pielęgnacji nawierzchni trawiastej do I koszenia oraz inne koszty wynikające z umowy, a także uwzględnia ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

c)     Pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„(…) 4. Termin wykonania zamówienia:

do dnia 10.05.2009 r. od daty przekazania terenu budowy WYKONAWCY. WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Zakres robót do realizacji

Zakończenie

1

Poz. nr 1,2,3,4,5,6,7 formularza przedmiaru robót – zał. nr 7

30.11.2008 r.

2

Poz. 14,15,16,17,18,19,20 formularza przedmiaru robót – zał. nr 7

30.11.2008 r.

3

Poz. nr 8,9,10,11,12,13 formularza przedmiaru robót – zał. nr 7

10.05.2009 r.

 

Przekazanie   terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 15 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany terminów realizacji zakresu zadań określonych w poz. 1, 2 i 3 harmonogramu, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwią wykonanie zamówienia w wymaganych terminach. (…)”

 

d)    Formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ:

otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z którym wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę!:

 

Zał. nr 1

      (pieczątka firmowa wykonawcy)

 

 

O F E R T A