MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

2.FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.2 – ZAŁ. 1.A (branża drogowa)

POZ.3 -  ZAŁ. 1.B (kanalizacja sanitarna)

 

3. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 4

 

4. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 5

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOT. PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU

WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA – ETAP III:

 

5. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (w tym BIOZ):

BRANŻA DROGOWA:                    PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 6 – 12

BRANŻA ELEKTRYCZNA:             PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 13 – 16

BRANŻA GAZOWA:                       PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 17 – 24

BRANŻA ODWODNIENIA:              PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 25 - 29

INFORMACJA BIOZ:                      PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 30         

OPINIA GEOTECHNICZNA:            PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 31

INFORMACJA BIOZ:                       PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 32

 

6. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ - PROJEKT CZASOWEJ (NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT) ORGANIZACJI RUCHU:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 33 - 36

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOT. BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W SUSZCU – ETAP I:

 

7. ZAŁ. NR 9.1 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

CZĘŚĆ GRAFICZNA:                        PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 37 - 90

CZĘŚĆ OPISOWA:                           PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 91

GEOLOGIA:                                     PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 92 – 101

UZGODNIENIA BRANŻOWE:             PATRZ ZAŁACZNIKI – POZ. 102

 

8. ZAŁ. NR 10.1 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (DOT. PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA – ETAP III):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 103

 

9. ZAŁ. NR 10.2 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (DOT. BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W SUSZCU – ETAP I):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 104