MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, dnia 17.11.2009 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec – ulic: Deszczowej i Stawowej (odcinek boczny) w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”,

 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

„BUD-BET” Leszek Gaża

ul. Mickiewicza 16, 43-250 Pawłowice

za cenę: 65.465,93 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych sześć ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma „KAMRAT”

ul. Wodzisławska 1, 43-245 Studzionka

OFERTA NR 02 złożona przez:

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: 43-392 Międzyrzecze Górne 83

OFERTA NR 03 złożona przez:

Firma Handlowo Usługowa „DIEGO” s.c. Zbigniew i Grzegorz Gogol

ul. Pszczyńska 60, 43-254 Warszowice

OFERTA NR 04 złożona przez:

Firma „BUD-BET” Leszek Gaża

ul. Mickiewicza 16, 43-250 Pawłowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

Firma „DROGRÓD” Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 06 złożona przez:

Usługi Transportowe Hilary Szulik

ul. Rybnicka 236, 44-240 Żory

 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

226,92

226,92

02

128,49

128,49

03

293,91

293,91

04

300

300

05

251,91

251,91

06

282,48

282,48

Wójt Gminy Suszec

 

Marian Pawlas