MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 16.03.2016 r.

I.  Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Suszec do aktualnych przepisów p. poż. wraz z przebudową części pomieszczeń biurowych- etap 1.” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PLATER Spółka Jawna

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy

Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

ul. Jaworowa 16; 43-241 Łąka

za cenę: 192.042,82 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 2 OFERTY, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

INFOPOL GAZ Marlena Handel – Szczerba

ul. Fabryczna 10; 41-909 Bytom

OFERTA NR 02 złożona przez:

PLATER Spółka Jawna

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek

Ul. Jaworowa 16; 43-241 Łąka

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

0

0

0

02

285,00

15,00

300,00

 

 

Wójt Gminy

      Marian Pawlas