MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSuszec: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2008:2009
Numer ogłoszenia: 234034 - 2008; data zamieszczenia: 16.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, fax. 032 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2008:2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2008:2009, zwane dalej zamówieniem. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych Powiatu Pszczyńskiego położonych na terenie Gminy Suszec, w sezonie zimowym 2008:2009 przez okres od 01.11.2008 r. do 31.03.2009 r., na 11 - tu wydzielonych rejonach i przypisanych im ulicach, placach lub chodnikach, określonych w załącznikach od nr 7 do 17 do niniejszej SIWZ. Każdy z wydzielonych rejonów stanowi odrębną część zamówienia - zadanie. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione rejony (zadania): Rejon 1 - Suszec I - zał. nr 7 do SIWZ, Rejon 2 - Suszec II - zał. nr 8 do SIWZ, Rejon 3 - Rudziczka - zał. nr 9 do SIWZ, Rejon 4 - Kobielice - zał. nr 10 do SIWZ, Rejon 5 - Radostowice - zał. nr 11 do SIWZ, Rejon 6 - Kryry - zał. nr 12 do SIWZ, Rejon 7 - Mizerów - zał. nr 13 do SIWZ, Rejon 8 - Parkingi, place, inne - zał. nr 14a-d do SIWZ, Rejon 9 - Suszec - trasa MZK - zał. nr 15 do SIWZ, Rejon 10 - Chodniki - zał. nr 16a-k do SIWZ, Rejon 11 - ulica Wyzwolenia, Lipki i Piaskowa - zał. nr 17a-c do SIWZ. Poprzez zimowe utrzymanie dróg na REJONACH OD 1 DO 10 rozumie się: a)w ramach akcji biernej: utrzymywanie sprzętu w gotowości, dyżur telefoniczny 24 godz. na dobę b)w ramach akcji czynnej: powiadomienie o prowadzeniu akcji czynnej i utrzymywanie kontaktu telefonicznego z właściwym dla danego rejonu sołtysem, 24 godz. na dobę bieżące odśnieżanie ulic, usuwanie gołoledzi i gładzi śniegowej z zastosowaniem środków uszorstniających, z zastrzeżeniem pkt. 15 SIWZ, które należy stosować w niebezpiecznych miejscach, tj. na zakrętach, w rejonie skrzyżowań, na podjazdach, lub w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Gołoledź należy usuwać przy użyciu: piasku, stale - w miejscach wyżej wymienionych, lub soli kamiennej - na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych miejscach. Gładź śniegową (utwardzoną, ujeżdżoną warstwę śniegu) należy usuwać poprzez posypywanie żużlem wielkopiecowym. Poprzez zimowe utrzymanie dróg na REJONIE 11, w ramach akcji biernej i czynnej, należy rozumieć prowadzenie czynności, zgodnie z przynależnym standardem dla każdej należącej do tego rejonu drogi, wykazanej w załączniku nr 17 a i b do niniejszej specyfikacji (wykaz dróg), oraz zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych, określonymi w załączniku nr 17c do niniejszej specyfikacji. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - spełnią warunki określone w pkt. 8 SIWZ, - będą w dyspozycji sprzętowej i osobowej 24 godz. na dobę, - czas reakcji na każde wezwanie zamawiającego nie będzie dłuższy niż 0,5 h od momentu wezwania, - przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca oraz osoby wyznaczone do odśnieżania będą wyposażeni w środki łączności przewodowej (dotyczy siedziby wykonawcy i miejsc zamieszkania osób wyznaczonych do odśnieżania) jak i bezprzewodowej (telefon komórkowy) - (warunek konieczny), co pozwoli na stały, 24 godz. na dobę kontakt z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia tych numerów Zamawiającemu. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90212000-6 Usługi odśnieżania 90213000-3 Usługi usuwania oblodzeń.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 11.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki, jeżeli w ten sposób został określony, - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.5 niniejszej SIWZ. b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z treścią zał. nr 3, c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów, np. referencje, opinie, protokoły odbioru, potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4, - wymagane minimum: DLA REJONÓW OD 1 DO 10 - 1 usługa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia realizowana przez minimum cały sezon zimowy - dla każdego rejonu oddzielnie, na który wykonawca składa ofertę. DLA REJONU 11 - 1 usługa obejmująca odśnieżanie dróg w min. III standardzie określonym w zał. 17 c do niniejszej SIWZ przez cały sezon zimowy. d) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, na lub zgodnie z zał. nr 5, - wymagane minimum: wykonawca musi posiadać następujący sprzęt, jako posiadacz samoistny lub zależny, na każdy rejon oddzielnie, z zastrzeżeniem: pojazdy do odśnieżania muszą posiadać napęd na 4 koła. DLA REJONÓW OD 1 DO 9: wariant 1: piaskarko-solarka z pługiem (tj. nośnik plus osprzęt) - 1 szt. lub wariant 2: pojazd - nośnik - 1 szt. i rozrzutnik: piaskarko - solarka - 1szt. i pług - 1 szt. DLA REJONU 10: Do zimowego utrzymania 9 rejonu wykonawca musi posiadać pojazd o masie własnej do 1900 kg i maksymalnym rozstawie kół tylnych 1350 mm. Pojazd powinien być wyposażony w pług o maksymalnej szerokości roboczej 2000 mm z możliwością obustronnego sterowania lemiesza, kierunek prawy i lewy. Pług powinien posiadać elastyczną wymienną listwę zgarniającą zabudowaną na sprężynowym wychylnym zaczepie. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu w.w pojazdem do chodnika, wykonawca powinien odśnieżać chodniki ręcznie lub za pomocą lekkiego specjalistycznego sprzętu mechanicznego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wjeżdżania ciężkim pojazdem, np. traktor, na chodniki. Za wszelkie uszkodzenia powstałe na chodnikach: obłamane krawędzie, doły na powierzchni chodnika itp. będzie odpowiedzialny Wykonawca, tj. dokona naprawy chodników po okresie zimowym na własny koszt. Przed rozpoczęciem odśnieżania, tj. w dniu podpisania umowy, Przedstawiciele stron dokonają oględzin chodników w terenie i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół przekazania. DLA REJONU 11: wariant 1: piaskarko-solarka z pługiem (tj. nośnik plus osprzęt) - 2 szt. i pojazd wyposażony w pług wirnikowy - 1 szt. lub wariant 2: pojazd - nośnik - 2szt. i rozrzutnik: piaskarko - solarka - 2 szt. i pług - 2 szt. i pojazd wyposażony w pług wirnikowy - 1 szt. e) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności , na lub zgodnie z zał. nr 6. - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej: JEDNĄ OSOBĄ dla każdego REJONU 1 - 10 oddzielnie, TRZEMA OSOBAMI dla REJONU 11, - w wykazie nr 6 Wykonawca wskaże kategorie prawa jazdy lub inne dokumenty uzyskane przez osoby w tym załączniku wymienione: w kolumnie kwalifikacje zawodowe, potwierdzające iż mogą obsługiwać sprzęt wskazany w kolumnie pn.: zakres powierzonych i wykonywanych czynności. Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: - złożenie wypełnionego druku: formularz oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, w tym m.in. informacji o częściach zamówienia, powierzonych podwykonawcom, a także oświadczeń o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 3.6 niniejszej SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o w.w dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregoś z w.w warunków określonych w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 i 8.3 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej, na każdej zapisanej stronie kopii, za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.6 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność przez osobę(osoby) uprawnioną(uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. Wypełnione załączniki nr 1, 3, 4, 5 i 6 do SIWZ należy złożyć w oryginale.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: J.W..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585/6585/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec sekretariat (I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon 1 - Suszec I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 7 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon 2 - Suszec II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 8 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon 3 - Rudziczka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 9 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejon 4 - Kobielice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 10 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rejon 5 - Radostowice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 11 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rejon 6 - Kryry.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 12 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Rejon 7 - Mizerów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 13 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Rejon 8 - Parkingi, place, inne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 14 a - d do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Rejon 9 - Suszec - trasa MZK.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 15 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Rejon 10 - Chodniki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 16 a - k do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Rejon 11 - ulica Wyzwolenia, Lipki i Piaskowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres stanowi zał. nr 17 a - c do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.