MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suszec: Remont i modernizacja Remizo-Świetlicy w Mizerowie, zgodnie z dokumentacją projektową
Numer ogłoszenia: 68797 - 2009; data zamieszczenia: 30.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, faks 032 4493051.

  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja Remizo-Świetlicy w Mizerowie, zgodnie z dokumentacją projektową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie remontu i termomodernizacji budynku Remizo - Świetlicy w Mizerowie, w tym m.in.: a) roboty remontowe: naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, b) wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła węglowego, c) wymiana instalacji elektrycznych: wewnętrznych linii zasilania, oświetlenia, instalacji siłowej, telefonicznej, przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej, odgromowej. 3.3 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111100-9 Roboty budowlane w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 Roboty malarskie 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312310-3 Ochrona odgromowa 3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót (termomodernizacja oraz remont budynku)- zał. A b) formularz przedmiaru robót (wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania) - zał. B c) formularz przedmiaru robót (wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych) - zał. C d) projekt budowlano-wykonawczy (termomodernizacji oraz remontu budynku), zał. 6.1 e) projekt budowlano-wykonawczy (budowy windy dla niepełnosprawnych) w tym informacja BIOZ, zał. 6.2 f) projekt budowlano-wykonawczy (wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania), zał. 6.3 g) projekt budowlano-wykonawczy (wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych), zał. 6.4 h) informacja BIOZ, zał. 7 i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową oraz: i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty ogólnobudowlane, zał. 8.1 j) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacja c.o., zał. 8.2 k) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje elektryczne, zał. 8.3 Uwaga: Przedstawione w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.26.10.00-4, 45.26.25.00-6, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.33.10.00-6, 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 zł. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium określa pkt. 11 SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. 8.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.6 niniejszej SIWZ, b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dotyczy tylko podmiotów zbiorowych, d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią zał. nr 3, f) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4: - wymagane minimum: wykonawcy wykażą, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie (przebudowie, budowie, modernizacji) obiektu użyteczności publicznej, w rozumieniu par. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto, złożonej przez wykonawcę na realizację przedmiotowego zamówienia. Do wykazu wykonawca jest zobowiązany załączyć stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót. Dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek oznacza, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać żądaną robotę, spełniającą w pełnej rozciągłości wymagany warunek co do zakresu i wartości zamówienia, g) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, na lub zgodnie z zał. nr 5: - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej: jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, - wykonawcy, dla osób, które posiadają uprawnienia nadane w innym brzmieniu niż w tiret poprzedzającym, na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, odpowiadające uprawnieniom wymaganym w postępowaniu, są zobowiązani do załączenia zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającego, że wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, - do wykazu wykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie (zał. nr 5), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, - dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek oznacza, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać min. 1 osobę, spełniającą wymagane warunki, h) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, wymienione w zał. nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane ,z zastrzeżeniem lit. g tiret drugi, - dla każdej z osób wymienionych w zał. nr 5 wykonawca jest zobowiązany załączyć aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (warunek konieczny do posługiwania się wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane). 8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. a, b, c, d, składa dokumenty zgodnie z postanowieniami pgf. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 8.4 Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: a) udzielenie 60 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, - oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku zawiera formularz oferty, zał. nr 1, b) złożenie wypełnionego druku formularza oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, w tym m.in. złożenie oświadczenia o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, c) złożenie wypełnionych załączników A, B i C do formularza oferty, zgodnie z opisem określonym w pkt. 15 SIWZ. 8.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek warunku określonego w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. 8.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2, 8.3 i 8.4 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.7 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. 8.7 Wypełnione załączniki nr 1, A, B, C, 3, 4 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,13376,14254,14256/14256/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec sekretariat (I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Na dofinansowanie przedmiotu zamówienia został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..