MENU

II ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.03.2014 R. W TYM ZMIANA ZAŁ. 1.A, 1.B i 1.C

 Suszec, 07.03.2014 r.

 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy:               postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu”

 Na podst. art. 38 ust. 4, w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

-         udzielone wykonawcom w dniu 07.03.2014 r. wyjaśnienia treści SIWZ i dokonane w związku z tym zmiany w jej treści wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

-         konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,

 

Zamawiający ponownie przedłuża termin składania ofert do 13.03.2014r. do godz. 10:00.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„12.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13.03.2014r. do godz. 1000, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. (…)”

2) pkt 14 j) tiret pierwszy, drugi i trzeci otrzymuje brzmienie:

„j) wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-       będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Suszcu”

-       Nie otwierać przed 13.03.2014 r. godz. 10.30.

-    poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

(…)”

3) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 13.03.2014r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 13.03.2014r. godz. 10.30.

4) zał. 1.A, 1.B i 1.C do SIWZ – formularze przedmiaru robót otrzymują brzmienie:

ZMIANY_DO_SIWZ/1_A__Formularz_przedmiaru_robot_-_b.budowlana.xls

ZMIANY_DO_SIWZ/1_B__Formularz_przedmiaru_robot_-_b.elektryczna.xls

ZMIANY_DO_SIWZ/1_C__Formularz_przedmiaru_robot_-_b.sanitarna.xls

5) w zał. 10.1 do SIWZ – stanowiącym PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY BUDOWLANEJ, dokonuje się następujących uzupełnień i zmian:

1_Rzut_piwnic_-_wykonawczy_poprawiony.pdf

2_Rzut_parteru_-_wykonawczy_poprawiony.pdf

3_Rzut_pietra_I_-_wykonawczy_poprawiony.pdf

A1_-_Elewacja_polnocna_-_kolorystyka_poprawiony.pdf

A2_-_Elewacja_wschodnia_-_kolorystyka_poprawiony.pdf

A3_-_Elewacja_poludniowa_-_kolorystyka_poprawiony.pdf

A4_-_Elewacja_zachodnia_-_kolorystyka_poprawiony.pdf

K-01A_fundamenty_poprawiony.pdf

Naswietla.pdf

Zgoda_na_zmiany.pdf

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany II treści ogłoszenia nr 34353 – 2014 z dnia 20.02.2014r.  na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty zgodnie z treścią formularzy przedmiaru robót zał. 1.A, 1.B i 1.C z dnia 07.03.2014 r. i tylko te są obowiązujące w przedmiotowym przetargu.

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas