MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 03.12.2013 R.

 Suszec, 03.12.2013 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie do 31.12.2014r”

               

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

-     konieczność ujednolicenia w treści SIWZ informacji dotyczących szacowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia, zawartych w pkt. 3.2 SIWZ oraz w tabeli zamieszczonej w treści zał. nr 1 do SIWZ  - formularza oferty, i

-   podjętą w związku z powyższym decyzją o przedłużeniu terminu składania ofert do 11.12.2013r. do godz. 10:00, ze względu na konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na prawidłowe przygotowanie oferty,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)    pkt 13 i) tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:

-       będą zaadresowane na zamawiającego,

-       będą posiadać oznaczenia:

„Oferta na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie do 31.12.2014 r.”. Nie otwierać przed 11.12.2013 r. godz. 10.30.

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

-       (…)

2)    pkt 14 otrzymuje brzmienie:

      14.       Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 11.12.2013 r. o godz. 10.00,

b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 11.12.2013 r. godz. 10.30.

 

3)    zał. nr 1 do SIWZ  - formularz oferty otrzymuje brzmienie:

zał. nr 1

      (pieczątka firmowa wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTY

 

Gmina Suszec

                                                                                              ul. Lipowa 1

                                                                                              43-267 SUSZEC

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie do 31.12.2014 r.”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz  na jego stronie internetowej:

 

1.         Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

 

netto: ………………………..zł (l.p. 6, kol. 4 tabeli)**

 

podatek VAT: ……. %

 

brutto:  ...................................zł**

słownie brutto: ………………………………………………………………………………….

zgodnie z poniższą tabelą:

 

l.p.

 

Grupa

taryfowa

Szacowane zużycie

w okresie obowiązywania umowy

[ kWh ]

Cena jednostkowa netto

 1 kWh energii elektrycznej*

[ zł/kWh ]

Cena netto**

[ zł ]

(iloczyn kol. CxD)

A

B

C

D

E

1.

C11

 

276.745,41

 

 

 

2.

C21

 

69.912,00