MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 28.03.2014 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 28.03.2014 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic:   Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Na przekroju typowym rys. 4.1 dotyczącym ul. Szkolnej w Suszcu górną warstwą nawierzchni jezdni jest warstwa wykonana z mieszanki SMA 0/11,2mm natomiast w formularzu przedmiaru robót 1_A w pozycjach 82 i 83 mowa jest o mieszance mineralno-bitumicznej grysowej. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego rodzaju mieszanki ma być wykonana warstwa ścieralna.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni, wskazana w pozycjach 82 d.5 i 83 d.5 formularza przedmiaru 1.A, musi być wykonana  z mieszanki mineralno- bitumicznej grysowej SMA 0/11,2mm, tj. zgodnie ze wskazanym przekrojem typowym na rys. 4.1,

 

co należy skalkulować we wskazanych pozycjach (82 d.5 i 83 d.5) w cenie jednostkowej.

Nie należy dokonywać zmiany opisu w w/w pozycjach przedmiarowych.

 

W/w odpowiedź jest wiążąca dla wykonawców.

 

 

 

WÓJT GMINY

 

MARIAN PAWLAS