MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suszec: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej na terenie Gminy Suszec - 2008 r.

Numer ogłoszenia: 33615 - 2008; data zamieszczenia: 19.02.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, fax 032 4493051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej na terenie Gminy Suszec - 2008 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej na terenie Gminy Suszec - 2008 r., zwanego dalej zamówieniem.
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2 Roboty drogowe
Szczegółowy opis zamówienia stanowią:
a) zał. A - PRZEDMIAR ROBÓT UTRZYMANIOWYCH, do formularza oferty zał. nr 1 do SIWZ, stanowiącym podstawę do wyliczenia wartości zamówienia,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 8 do niniejszej SIWZ.
Uwaga:
Przedstawione w zał. A do formularza oferty oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazanych w zał. A i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, o określonym tam standardzie wykonania i użyteczności.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
  - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z treścią zał. nr 3,
  c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z treścią zał. nr 4;

  - wymagane minimum: 1 robota budowlana, o wartości nie mniejszej niż wartość ceny ofertowej brutto, złożonej przez wykonawcę w przedmiotowym zamówieniu i odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających należyte jej wykonanie;
  d) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, zgodnie z treścią zał. nr 5;
  - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane;
  e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.:
  - uprawnienia budowlane osoby (osób) wpisanej (ych) w zał. nr 5, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane; w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu umowy;
  - aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie dla osoby (osób) wymienionej/ych w zał. nr 5, posiadającej uprawnienia budowlane i wykonującej zadania dla których te uprawnienia są konieczne, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (warunek konieczny do posługiwania się w/w uprawnieniami zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane);
  f) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, na lub zgodnie z zał. nr 6:
  - wymagane minimum: wykonawca musi posiadać (jako posiadacz samoistny lub zależny), co najmniej po jednej jednostce sprzętu wymienionego w zestawieniu sprzętu, sporządzonego do kosztorysu szczegółowego (zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 15 SIWZ).

  Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu:
  a) udzielenie 12 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
  - oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania w/w warunku zawiera formularz oferty, zał. nr 1,
  b) złożenie wypełnionego druku formularza oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z załącznikiem A,
  c) złożenie kosztorysu ofertowego, sporządzonego w formie szczegółowej, zgodnie z opisem określonym w pkt. 15 SIWZ,
  d) złożenie informacji o częściach zamówienia, powierzonych podwykonawcom, na lub zgodnie z zał. nr 7.

  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o w/w dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły spełnia - nie spełnia.
  Nie spełnienie któregoś z w.w. warunków określonych w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,12099,12101/12101/


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, sekretariat - I piętro.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).