MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Suszec, dnia  11.06.2014 r.

ZPU.271.1.15.2014

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

dotyczy:                przetargu nieograniczonego pn.: ,, Przebudowa części przedszkolnej (segment B) w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Nierad 86, zlokalizowanego w Kryrach na działce nr 2083/303 oraz przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych”.

 

Wójt Gminy Suszec informuje, że w/w postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy: ,,(…) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas