MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 04.07.2017 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 04.07.2017r.

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4             dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu”

 

      W związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie nr 1

Dot.: pkt 2.4 załącznika 1a

Zamawiający wymaga by kąt natarcia i zejścia wynosiły 24°, a prześwit był nie mniejszy niż 400mm.

W wymaganiach Zamawiającego jest dosyć duża niespójność, ponieważ wszystkie zapisy SIWZ określają wymagania dla pojazdu uterenowionego, kategorii 2, natomiast  zapisy wymienione w punkcie 2.4 odbiegają od norm obowiązujących dla tej kategorii pojazdów.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu, którego kąt zejścia/natarcia będzie wynosił zgodnie z normą 23°, co nie będzie miało wpływu na rzeczywiste parametry użytkowe pojazdu, a prześwit będzie nie mniejszy niż 380 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W związku z powyższym w pkt. 2.4 zał. 1.A do SIWZ zapisy w zakresie w/w parametrów otrzymują brzmienie:

„(…)

- kąt natarcia i zejścia nie mniejsze niż 23O

- min. prześwit  nie mniejszy niż 380 mm (pod osiami nie mniej niż 300 mm) (…)”

Pozostała treść i opis parametrów wskazanych w pkt. 2.4 pozostaje bez zmian.

Uwaga: patrz zmiana SIWZ z dnia 04.07.2017 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia (w tym zmiana treści zał. 1.A do SIWZ).

 

Pytanie nr 2

Dot.: pkt 2.10 załącznika 1a

Zamawiający wymaga zamontowania w kabinie sygnalizacji otwarcia skrytek i podestów oraz sygnalizacji wysunięcia masztu z alarmem dźwiękowym i słownym.

Czy Zamawiający dopuści sygnalizację świetlną otwarcia skrytek i podestów, wysunięcia masztu oraz załączonego gniazda ładowania bez alarmu słownego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie nr 3

Dot.: pkt 2.11 załącznika 1a

Zamawiający wymaga by urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze było wyposażone w minimum pięć różnych trybów pracy.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w minimum trzy różne tryby pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W związku z tym, w pkt. 2.11 zał. 1.A do SIWZ zapisy dotyczące w/w parametrów otrzymują brzmienie:

„(…) Wymagana funkcjonalność podstawowa:

-        minimum trzy  różne tryby pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji (…)”

Pozostała treść i opis parametrów wskazanych w pkt. 2.11 do SIWZ pozostaje bez zmian.

Uwaga: patrz zmiana SIWZ z dnia 04.07.2017 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia (w tym zmiana treści zał. 1.A do SIWZ).

 

Pytanie nr 4

Dot.: pkt 2.11 załącznika 1a

Zamawiający wymaga by na dachu kabiny zamontowana była kompozytowa nadbudowa ukształtowana opływowo z zamontowaną, lampą zespolona z podświetlanym napisem „STRAŻ” z głośnikiem oraz dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED i dwie lampy dalekosiężne.

Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za układ równoważny zamontowanie belki zespolonej z napisem STRAŻ bezpośrednio na dachu kabiny, bez dodatkowych nakładek kompozytowych? 

Czy Zamawiający dopuści zamontowanie lamp dalekosiężnych na belce aluminiowej z przodu pojazdu na atrapie silnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe proponowane rozwiązania i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie nr 5

Dot.: pkt 3.5 załącznika 1a

Zamawiający wymaga by oświetlenie pola pracy składało się miedzy innymi z:  zewnętrznych listew LED, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe.

Czy zamawiający dopuści pojazd, który nie będzie wyposażony w zewnętrzne listwy LED umieszczone bezpośrednio nad żaluzjami, ale z oświetleniem pola pracy zapewniającym zgodne z normą oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m od zabudowy pojazdu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie nr 6

Dot.: pkt 3.8 załącznika 1a

Zamawiający wymaga by przedział sprzętowy za kabiną był wykonany w formie przelotowej o szerokości przelotu w środkowej części wynoszącej min. 800mm.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z przedziałem sprzętowym umieszczonym za kabina wykonanym w formie przelotowej o szerokości mniejszej niż 800mm, jednakże dostosowanej do ergonomicznego zamocowania przewożonego wyposażenia?

Odpowiedź:

                Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie nr 7

Dot.: pkt 3.10 załącznika 1a

Zamawiający wymaga by balustrada ochronna boczna - dachu wykonana była z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej o wysokości min 180 mm.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z balustradą wykonaną w całości z materiałów kompozytowych bez elementów barierki rurowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W związku z tym, w pkt. 3.10 zał. 1.A do SIWZ zapisy dotyczące w/w parametrów otrzymują brzmienie:

„Dach zabudowy  wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna - dachu wykonana z materiałów kompozytowych  jako część z nadbudową pożarniczą, o wysokości min. 180 mm.”

Uwaga: patrz zmiana SIWZ z dnia 04.07.2017 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia (w tym zmiana treści zał. 1.A do SIWZ).

 

Pytanie nr 8

Dot.: pkt 3.23 oraz 3.26 załącznika 1a

Zamawiający wymaga by na pulpicie sterowniczym w przedziale autopompy były zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączania silnika pojazdu, a uruchomienie silnika pojazdu z przedziału autopompy było możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów napędowych pompy nie powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączania silnika z przedziału autopompy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie nr 9

Dot.: pkt 3.30 załącznika 1a

Zamawiający wymaga bezprzewodowego starowania masztem oświetleniowym?

Czy Zamawiający dopuści maszt sterowany przewodowo bez możliwości sterowania bezprzewodowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 10

Dot.: Wzór Umowy, § 10 Kary Umowne

Zgodnie z §10 wzoru umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy i uzgodnień lub np. opóźnienia w dostawie. Jednocześnie w § 8 KARY UMOWNE, Zamawiający gwarantuje sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że zapis dopuszczający odstąpienie Zamawiającego od umowy nawet w przypadku minimalnego (np. jednodniowego) opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia obarcza Wykonawcę ryzykiem poniesienia strat niewspółmiernych do szkody jaką spowodował poprzez opóźnienie w dostawie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia oraz naprawy  samochodu przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05 % przedmiotu zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia.

Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający. W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków. Brak zmiany parametrów umowy (SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, które wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych Wykonawców i ich oferty do innych przetargów. Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 %. Zarazem oczekiwane przez Zamawiającego kary umowne nie pozostają w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i są rażąco wygórowane co prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie odnajduje w SIWZ w zał. nr 6 przedstawionych w zapytaniu poniższych postanowień:Zgodnie z §10 wzoru umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy i uzgodnień lub np. opóźnienia w dostawie. Jednocześnie w § 8 KARY UMOWNE, Zamawiający gwarantuje sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia”.

W §10 istotnych postanowień umowy (zał. nr 6 do SIWZ) Zamawiający wskazuje okoliczności naliczenia kar umownych a nie odstąpienia od umowy, natomiast w §8 zamawiający określa warunki wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy.

Biorąc pod uwagę jednak całość zapytania wykonawcy, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w §10 i §11 zał. nr 6 do SIWZ w następujący sposób:

1) treść §10 otrzymuje brzmienie:

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach, w następujących przypadkach:

a)       za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

b)       za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad,

c)       za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

d)       z tytułu utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania przedmiotu zamówienia ze środków WFOŚiGW, w wysokości 100 % utraconej kwoty dofinansowania, jeżeli utrata tych środków wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

e)       z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – d) przypadkach nienależytego wykonania zamówienia, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1.

2.       ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary.

3.       WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

 

2) treść §11 otrzymuje brzmienie:

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uwaga: patrz zmiana SIWZ z dnia 04.07.2017 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia (w tym zmiana treści zał. 1.A do SIWZ).

 

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206kW?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z terenowym ogumieniem pojedynczym osi tylnej?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z prześwitem wynoszącym 250mm?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, patrz odpowiedź do pyt. nr. 1.

 

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ręcznie otwieranymi szybami w drzwiach tylnych kabiny?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z drzwiami kabiny zamykanymi jednym kluczem jednak bez centralnego zamka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z kabiną w której odległość za tylnym fotelem kierowcy od ściany tylnej wynosi  1100 mm?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze światłami tylnymi tradycyjnymi, tj. bez specjalnego wyprofilowania?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez stałego mocowania dla koła zapasowego (koło zapasowe wchodzi w zakres dostawy)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pełnowymiarowe koło ma być na stałe na wyposażeniu pojazdu.

 

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z fotelem dla dowódcy montowanym na stałe bez możliwości regulacji wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zabudową wykonaną z materiałów w pełni odpornych na korozję, tj. aluminium i stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z tradycyjnie wykonana zabudową ze skrytkami sprzętowymi w układzie 3 + 3 + 1 jednak bez przelotowej pierwszej skrytki?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium?

Odpowiedź:

        Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                              Marian Pawlas