MENU

INFORMACJAO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 05.08.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Księdza Żydka w Radostowicach na odcinku o długości około 560mb”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji:
ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik
     
za cenę: 486.701,23 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
Konsorcjum firm: LIDER:
„Marbud” Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski
ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik-Wielopole
PARTNER: Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski
ul. Turystyczna 1b, 44-207 Rybnik
OFERTA NR 02 złożona przez:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
OFERTA NR 03 złożona przez:
Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik
 
III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
267,24
267,24
02
246,54
246,54
03
300,00
300,00

 
 
Z up. Wójta
 
Czesław Smusz
Z-ca Wójta