MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 10.04.2017 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Suszec – 2017 r. najkorzystniejszą ofertę:

na zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi,

złożyła firma: E-BUD Łukasz Budzyk; ul. Gojowiec 9; 44-246 Palowice (oferta nr 2)

za cenę: 139.640,67 zł brutto

 

na zadanie nr 2: Inne roboty remontowe dróg,

złożyła firma: Drogród Szymon Tetla  ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice (oferta nr 3)

za cenę: 77.637,60 zł brutto

 

Oferty otrzymały najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert na dane zadanie, a wykonawcy spełniają wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 3 OFERTY, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL – BUD” Spółka Jawna; Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4; 43-262 Kobielice

na zadanie nr 1

OFERTA NR 02 złożona przez:

E-BUD Łukasz Budzyk; ul. Gojowiec 9; 44-246 Palowice

na zadanie nr 1 i 2

OFERTA NR 03 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

na zadanie nr 1 i 2

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

ZADANIE NR 1

Razem: ZADANIE NR 1

Liczba pkt w kryterium:

ZADANIE NR 2

Razem: ZADANIE NR 2

Cena - 60%

Okres
gwarancji - 40%

Cena - 60%

Okres
gwarancji - 40%

01

174,00

120,00

294,00

nie złożono oferty

02

180,00

120,00

300,00

0

0

0

03

171,81

120,00

291,81

180,00

120,00

300,00

 

    z up. Wójta

CZESŁAW SMUSZ

ZASTĘPCA WÓJTA