MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.12.2015

Suszec, 08.12.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.) w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze  zm.)”

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

-         udzielone wykonawcom w dniu 08.12.2015 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w SIWZ i w zał. nr 7 do SIWZ,  wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

-         konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 15.12.2015r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1)            zał. nr 7 do SIWZ (WYKAZ PUNKTÓW POBORU GAZU) otrzymuje brzmienie (zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym i dotyczą zmiany terminu obowiązywania aktualnych umów dla punktów poboru gazu nr 13-16):


ZAŁ.NR 7 DO SIWZ - WYKAZ PUNKTÓW POBORU GAZU - ZMIANA Z DNIA 08.12.2015 R

- PATRZ ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ


 

2)      punkt 14 j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-  będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na kompleksową sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.) w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze  zm.)

Nie otwierać przed 15.12.2015 r. godz. 10.30.

-  poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie). (…)

 

3)      punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 15.12.2015 r. o godz. 10.00,

b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 15.12.2015 r. godz. 10.30.”

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 331666 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 na ww. postępowanie.

Wójt Gminy

Marian Pawlas