MENU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 02.10.2015 R.


Ogłoszenie powiązane:
 

Ogłoszenie nr 260786-2015 z dnia 2015-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2015/2016,...
Termin składania ofert: 2015-10-12

Numer ogłoszenia: 260834 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 260786 - 2015 data 02.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
  • W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: ZGODNIE Z PKT. 4 i 5 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 15.04.2015 r. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ilość wszystkich rejonów (zadań): 11. Dopuszczalne jest składanie ofert obejmujących część zamówienia. NA PODSTAWIE ART. 83 UST 3 USTAWY, ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ MAKSYMALNIE NA TRZY REJONY (zadania), spośród określonych w pkt 3.3 niniejszej SIWZ....
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: ZGODNIE Z PKT. 4 i 5 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 15.04.2016 r. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ilość wszystkich rejonów (zadań): 11. Dopuszczalne jest składanie ofert obejmujących część zamówienia. NA PODSTAWIE ART. 83 UST 3 USTAWY, ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ MAKSYMALNIE NA TRZY REJONY (zadania), spośród określonych w pkt 3.3 niniejszej SIWZ....