MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 Suszec, dnia 10.09.2009 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

dotyczy:   przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie obiektów małej architektury przy boisku sportowym w Radostowicach, realizowane  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa boiska sportowego

w Radostowicach”, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

Wójt Gminy Suszec informuje, że w/w postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164, poz.1163 z 2006 r. ze zm.), zwanej dalej ustawą, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy: ,,(…) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas