MENU

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20.07.2017

 
 
 
Ogłoszenie nr 500004493-N-2017 z dnia 20-07-2017 r.
Suszec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547405-N-2017 
Data: 07/07/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Suszec, Krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1, 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, e-mail zam_publ.@suszec.pl, faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (url): www.suszec.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie 
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej TAK 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Nazwa projektu lub programu 
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: ZGODNIE Z PKT. 3.8.3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec”, zwana dalej zamówieniem. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nieprzekraczającej 19,8 kWp, na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec zlokalizowanego na ulicy Lipowej 1 w Suszcu. Instalację fotowoltaiczną należy połączyć z instalacją elektryczną obiektu. Instalacja ta musi posiadać układ zabezpieczający przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej, w celu wykorzystania całej energii na potrzeby własne budynku. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji fotowoltaicznej, na którą będą się składać m.in.: - moduły fotowoltaiczne umieszczone na gruncie w pobliżu budynku Urzędu Gminy Suszec, - inwerter fotowoltaiczny, - rozdzielnica fotowoltaiczna prądu stałego (RDC 1) i prądu zmiennego (RGPV), - trasy kablowe, - okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC), - układ zabezpieczający przed wypływem do sieci, - System Zarządzania Energią – system informatyczny, monitorujący pracę systemu fotowoltaicznego, zbierający i przetwarzający dane dotyczące jego pracy. Rozdzielnicę prądu stałego (RDC 1) oraz inwerter należy umieścić na podkonstrukcji modułów PV i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Pozostałe urządzenia tj. rozdzielnica prądu zmiennego (RGPV) należy umieścić w rozdzielni budynku Urzędu Gminy Suszec w pobliżu rozdzielnicy głównej. Produkty (urządzenia techniczne, okablowanie, instalacje, itp.) związane z wykonaniem fotowoltaiki, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad oraz muszą spełniać wszelkie normy i wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Zamawiający wymaga, aby zastosowane przy realizacji zamówienia produkty (urządzenia, okablowanie, instalacje, itp.), posiadały wymagane przepisami prawa dokumenty, typu: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, czy świadectwa dopuszczenia do stosowania. Realizacja inwestycji obejmuje również: - wykonanie wszystkich pozostałych czynności i robót niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu, polegającego na dostarczeniu, montażu i właściwego, sprawnego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej, - usunięcie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - zapewnienie na własny koszt prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót instalacyjnych oraz obowiązek przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach instalacyjnych, - OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA PODSTAWOWEGO SZKOLENIA W OBSŁUDZE ZAINSTALOWANEJ FOTOWOLTAIKI OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w ustalonym przez zamawiającego terminie, - OBOWIĄZEK DOKONYWANIA W UDZIELONYM OKRESIE GWARANCYJNYM, W RAMACH WYNAGRODZENIA UMOWNEGO WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW I KOMPLETNYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH (SERWISOWYCH), WYMAGANYCH DO UTRZYMANIA GWARANCJI NA DOSTARCZONYCH, ZAMONTOWANYCH LUB ZAINSTALOWANYCH W RAMACH NINIEJSZEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA URZĄDZENIACH I SYTEMACH W ZAKRESIE WYKONANEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO (w kosztach oferty należy uwzględnić koszty przeglądów, koszty wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do przeglądów technicznych, gwarancyjnych, itp…).. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  45262210-6 Fundamentowanie  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  09330000-1 Energia słoneczna  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A, b) tabela istotnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń dla instalacji fotowoltaicznej – zał. nr 1.B, Uwaga: Wymagania oraz parametry techniczne i funkcjonalne dotyczące istotnych cech urządzeń (paneli PV oraz inwertera) instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia, określone przez Zamawiającego w zał. 1B do SIWZ, mają na celu wskazanie minimalnych wymogów Zamawiającego oraz minimalnej jakości przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 3.6 SIWZ. c) projekt wraz z załącznikami (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 8, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. 9. 3.6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Równoważność oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym, dla produktów (urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, itp.), które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Jeżeli w zał. 1.B do SIWZ, wskazanym w pkt. 3.5 SIWZ jako dokument stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w tabeli i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego, tj. charakteryzujące się taką samą lub wyższą jakością, trwałością, funkcjonalnością, niezawodnością, parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz służące do tego samego celu. Na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (w zakresie urządzeń: paneli PV oraz inwertera, instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia) spełnia wymogi określone przez Zamawiającego, KAŻDY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY WYPEŁNIONĄ tabelę istotnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń dla instalacji fotowoltaicznej, STANOWIĄCĄ ZAŁ. 1B DO SIWZ. Przedmiot dostawy, stanowiący treść oferty, musi być jednoznacznie określony w dacie złożenia oferty. UWAGA!!! Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów wskazanych w pkt. 6.4.3) lit. a) SIWZ, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego. Dokumentów tych (kart materiałowych) nie należy składać wraz z ofertą. 3.7 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16.3 lit. b) SIWZ. 3.8 Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Stosownie do powyższego wymogu: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy tzw. pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem m.in.: a) robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (w tym związanych z obsługą sprzętu i urządzeń), niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych zał. 1.A do SIWZ, Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście w/w czynności, m.in. osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych itp. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.8.1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.8.1) w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji o których mowa w pkt. 3.8.3 lit. a) – b), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł; b) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; c) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ppkt. 3.8.3 lit. a) – b), zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie w § 10 istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SIWZ), w tym jak za nienależyte wykonanie zamówienia; d) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisanych przez Zamawiającego na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy. 
W ogłoszeniu powinno być: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec”, zwana dalej zamówieniem. Na realizację w/w zamówienia Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nieprzekraczającej 19,8 kWp, na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec zlokalizowanego na ulicy Lipowej 1 w Suszcu. Instalację fotowoltaiczną należy połączyć z instalacją elektryczną obiektu. Instalacja ta musi posiadać układ zabezpieczający przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej, w celu wykorzystania całej energii na potrzeby własne budynku. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji fotowoltaicznej, na którą będą się składać m.in.: - moduły fotowoltaiczne umieszczone na gruncie w pobliżu budynku Urzędu Gminy Suszec, - inwerter fotowoltaiczny, - rozdzielnica fotowoltaiczna prądu stałego (RDC 1) i prądu zmiennego (RGPV), - trasy kablowe, - okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC), - układ zabezpieczający przed wypływem do sieci, - System Zarządzania Energią – system informatyczny, monitorujący pracę systemu fotowoltaicznego, zbierający i przetwarzający dane dotyczące jego pracy. Rozdzielnicę prądu stałego (RDC 1) oraz inwerter należy umieścić na podkonstrukcji modułów PV i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Pozostałe urządzenia tj. rozdzielnica prądu zmiennego (RGPV) należy umieścić w rozdzielni budynku Urzędu Gminy Suszec w pobliżu rozdzielnicy głównej. Produkty (urządzenia techniczne, okablowanie, instalacje, itp.) związane z wykonaniem fotowoltaiki, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad oraz muszą spełniać wszelkie normy i wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Zamawiający wymaga, aby zastosowane przy realizacji zamówienia produkty (urządzenia, okablowanie, instalacje, itp.), posiadały wymagane przepisami prawa dokumenty, typu: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, czy świadectwa dopuszczenia do stosowania. Realizacja inwestycji obejmuje również: - wykonanie wszystkich pozostałych czynności i robót niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu, polegającego na dostarczeniu, montażu i właściwego, sprawnego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej, - usunięcie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - zapewnienie na własny koszt prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót instalacyjnych oraz obowiązek przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach instalacyjnych, - OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA PODSTAWOWEGO SZKOLENIA W OBSŁUDZE ZAINSTALOWANEJ FOTOWOLTAIKI OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w ustalonym przez zamawiającego terminie, - OBOWIĄZEK DOKONYWANIA W UDZIELONYM OKRESIE GWARANCYJNYM, W RAMACH WYNAGRODZENIA UMOWNEGO WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW I KOMPLETNYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH (SERWISOWYCH), WYMAGANYCH DO UTRZYMANIA GWARANCJI NA DOSTARCZONYCH, ZAMONTOWANYCH LUB ZAINSTALOWANYCH W RAMACH NINIEJSZEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA URZĄDZENIACH I SYTEMACH W ZAKRESIE WYKONANEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO (w kosztach oferty należy uwzględnić koszty przeglądów, koszty wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do przeglądów technicznych, gwarancyjnych, itp…).. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  45262210-6 Fundamentowanie  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  09330000-1 Energia słoneczna  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A, b) tabela istotnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń dla instalacji fotowoltaicznej – zał. nr 1.B, Uwaga: Wymagania oraz parametry techniczne i funkcjonalne dotyczące istotnych cech urządzeń (paneli PV oraz inwertera) instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia, określone przez Zamawiającego w zał. 1B do SIWZ, mają na celu wskazanie minimalnych wymogów Zamawiającego oraz minimalnej jakości przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 3.6 SIWZ. c) projekt wraz z załącznikami (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 8, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. 9. 3.6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Równoważność oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym, dla produktów (urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, itp.), które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Jeżeli w zał. 1.B do SIWZ, wskazanym w pkt. 3.5 SIWZ jako dokument stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w tabeli i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego, tj. charakteryzujące się taką samą lub wyższą jakością, trwałością, funkcjonalnością, niezawodnością, parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz służące do tego samego celu. Na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (w zakresie urządzeń: paneli PV oraz inwertera, instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia) spełnia wymogi określone przez Zamawiającego, KAŻDY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY WYPEŁNIONĄ tabelę istotnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń dla instalacji fotowoltaicznej, STANOWIĄCĄ ZAŁ. 1B DO SIWZ. Przedmiot dostawy, stanowiący treść oferty, musi być jednoznacznie określony w dacie złożenia oferty. UWAGA!!! Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów wskazanych w pkt. 6.4.3) lit. a) SIWZ, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego. Dokumentów tych (kart materiałowych) nie należy składać wraz z ofertą. 3.7 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16.3 lit. b) SIWZ. 3.8 Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Stosownie do powyższego wymogu: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy tzw. pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem m.in.: a) robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (w tym związanych z obsługą sprzętu i urządzeń), niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych zał. 1.A do SIWZ, Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście w/w czynności, m.in. osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych itp. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.8.1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.8.1) w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji o których mowa w pkt. 3.8.3 lit. a) – b), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł; b) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; c) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ppkt. 3.8.3 lit. a) – b), zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie w § 10 istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SIWZ), w tym jak za nienależyte wykonanie zamówienia; d) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisanych przez Zamawiającego na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > JĘZYK POLSKI 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-25, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > JĘZYK POLSKI 
</