MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 03.07.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa części przedszkolnej (segment B) w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Nierad 86, zlokalizowanego w Kryrach na działce nr 2083/303 oraz przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

SANITAS II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-262 Kobielice, ul. Rolna 4

za cenę: 190.000,28 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „MAX-BUD” Aleksander Moćko, ul. Orzeska 27, 43-170 Łaziska Górne;

OFERTA NR 02 złożona przez:

SANITAS II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-262 Kobielice, ul. Rolna 4;

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

0

0

02

300,00

300,00

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas