MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Suszec, dnia 10.10.2013 r.

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 dotyczy:   przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Miłej w Suszcu”

Wójt Gminy Suszec, informuje na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej Ustawą, że unieważnia postępowanie na podstawie:

- art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…)”.

                                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                            Marian Pawlas