MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Suszec: Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Nierad i Łoskutowa w Kryrach - IV etap
Numer ogłoszenia: 132869 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Nierad i Łoskutowa w Kryrach - IV etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z pkt. 3 SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Nierad i Łoskutowa w Kryrach - IV etap, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE m.in.: - roboty pomiarowe-wytyczenie parkingu, zjazdów, chodników oraz obsługa geodezyjna w trakcie budowy, - wyrównanie istniejącej nawierzchni z tłucznia z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy-warstwa wyrównawcza 3-5cm - wykonanie nawierzchni parkingu z asfaltu - 1267,27m2 wraz z krawężnikami, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej - 350,02m2 wraz z obrzeżami, (częściowo wykonana podbudowa, tam gdzie nie ma podbudowy należy ją wykonać), - wykonanie wjazdów na parking z asfaltu - 140,00m2 wraz z krawężnikami, (częściowo wykonana podbudowa wjazdu od strony ul Nierad, tam gdzie nie ma podbudowy należy ją wykonać), - wykonanie nawierzchni trawiastej - 949,42m2, wyprofilowanie i obsianie skarp - 324m2, oraz sadzenie drzew i krzewów ozdobnych, - wykonanie schodów parkingowych, - dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci, - dostosowanie istniejącego odwodnienia do projektu zamiennego (przeniesienie 2 istniejących studzienek w miejsce lokalizacji wpustów, wykonanie 3 nowych studzienek z przykanalikami łączącymi je ze studniami istniejącymi, wykonanie 1 wpustu w miejscu studzienki istniejącej). - wykonanie oświetlenia parkingu zgodnie z projektem pierwotnym: budowa szaf pomiarowej ZL1, oświetlenia zewn. SOU-2 oraz zasilania imprezy okolicznościowej RB2, budowa linii kablowej nn zasilania obiektu, budowa linii nn oświetlenia terenu, (zmiana tylko w zakresie przesunięcia lamp do wewnątrz parkingu oraz usytuowania lampy L1) - uporządkowanie terenu. Koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty pomiaru geodezyjnego powykonawczego należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45232452-5 Roboty odwadniające 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A do SIWZ, b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją BIOZ - zał. nr 9, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.24.52-5, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.14.00-9, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie drogi/parkingu o nawierzchni asfaltowej na powierzchni min. 1200 m2 , (jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy nie został jasno określony, wykonawca winien zakres ten wykazać w zał. Nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu; jeżeli powierzchnia w w/w dokumencie została wykazana w mb, to w zał. nr 6 należy określić wykonaną powierzchnię w m2),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia