MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 27.11.2013 R.

 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec   

           

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-      konieczność uzupełnienia projektu technicznego dot. w/w zamówienia, o jeden dokument, który nie został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego w dniu 26.11.2013 r.

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)         zał. 9 – projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) zostaje uzupełniony o następujące załącznik:

5_Schemat_instalacji_chlodniczej_pietro.PDF

2)    pkt 13 k) tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:

k)   wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-      będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec”.

-       Nie otwierać przed 12.12.2013 r. godz. 10.30.

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

3)    pkt 14 otrzymuje brzmienie:

      „14.           Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)         Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 12.12.2013r. o godz. 10.00,

b)         Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 12.12.2013r. godz. 10.30.

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 252967-2013 z dnia 26.11.2013r. na ww. postępowanie.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                          Marian Pawlas