MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 14.06.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja II etapu inwestycji pn. „Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia tj. odcinka od km 0+022,5 do km 0+058,5 o długości około 36mb wraz z budową chodnika oraz odcinka od km 0+385,6 do km 0+724,9 o długości około 339,30mb wraz z budową odwodnienia”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
STRABAG Sp z o.o.; ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków
Adres do korespondencji: STRABAG Sp. z o.o.; ul. Kolista 25; 40-467 Katowice
 
za cenę: 768.602,79 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
STRABAG Sp z o.o.; ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków
Adres do korespondencji: STRABAG Sp. z o.o.; ul. Kolista 25; 40-467 Katowice
OFERTA NR 02 złożona przez:
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik
 
III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
300,00
300,00
02
286,29
286,29

 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas