MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

4.  ZAŁ. NR 1.A - FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIK- POZ.4

5. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 5-11

6. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 12