MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 20.07.2017 R.

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 20.07.2017r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec”

 

      W związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszeniem nr 547405-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. dotyczącym Budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec proszę o przesłanie minimalnych parametrów modułów fotowoltaicznych. Dane przedstawione w załącznikach są rozbieżne. W załączniku NR 1.B wymagana wydajność ogniwa to 17,8%, natomiast w innych załącznikach jest 19,3%.

Odpowiedź:

Tabela istotnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń dla instalacji fotowoltaicznej, stanowiąca zał. nr 1.B do SIWZ, określa minimalne parametry jakie muszą spełniać urządzenia oferowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym moduły fotowoltaiczne. Jeżeli w pozostałych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia parametry urządzeń fotowoltaicznych są odmienne od wskazanych w załączniku 1.B, to  wykonawca przy wycenie oferty winien kierować się parametrami wskazanymi w zał. 1.B.

W związku z powyższym minimalna wymagana wydajność ogniwa wynosi 17,8 %.

 

Pytanie nr 2

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie do realizacji zamówienia ramkowych modułów fotowoltaicznych zbudowanych z wykorzystaniem celek krzemowych wykonanych w technologii

back-contact MAXEON? Celki te są najbardziej zaawansowanymi technologicznie celkami dostępnymi na światowym rynku. Panele stworzone z ich wykorzystaniem osiągają sprawność 20,3% przy mocy 327Wp i standardowym na całym światowym rynku wymiarze 1m x 1,6m. Producent celek i paneli udziela 25 letniej gwarancji zarówno na produkt oraz sprawność modułu. Proponowane przez nas rozwiązanie jest znacznie lepsze niż zastosowane w projekcie moduły typu szkło-szkło.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się zastosowania ramkowych modułów fotowoltaicznych. Wymagane są moduły typu szkło – szkło.

 

UWAGA:

Niezależnie od udzielonych odpowiedzi na w/w pytania Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 25.07.2017r. godz. 10:00 (patrz zmiana SIWZ z dnia 20.07.2017 r. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia), które są wiążące dla Wykonawców, ze względu na konieczność poprawy treści ogłoszenia o wskazanie, że zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, tj. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a w związku z tym wprowadzenie dodatkowych postanowień m.in. do treści istotnych postanowień umowy – zał. nr 7 do SIWZ.

 

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                               Marian Pawlas