MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 22.07.2009 r.

Suszec, dnia 22.07.2009 r.

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulicy Okrężnej w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający wprowadza zmiany (zmiany zostały podkreślone) do treści załącznika nr 1.A do SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

Pozycja nr 27 (kolumna 4 „Opis robót”) załącznika nr 1.A do SIWZ – formularza przedmiaru robót – otrzymuje brzmienie:

„Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm”

 

Pozycja nr 28 (kolumna 4 „Opis robót”) załącznika nr 1.A do SIWZ – formularza przedmiaru robót – otrzymuje brzmienie:

„Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm – za każdy dalszy 1cm”

 

Wykonawcy są zobowiązani do wprowadzenia ww. zmian do treści wskazanych pozycji formularza przedmiaru robót (załącznik nr 1.A do SIWZ). Mimo braku zmiany opisu ww. pozycji, zamawiający przyjmie, że wykonawca przy wycenie tych pozycji, zastosował się do zmiany SIWZ.

 

W/w zmiana treści SIWZ, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia nr 105139 - 2009; data zamieszczenia: 03.07.2009 na ww. postępowanie.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                      Marian Pawlas