MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 24.09.2009 R.

 

Suszec, dnia 24.09.2009 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu”

 

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        Z uwagi na pytania związane z w/w przedmiotem zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego oraz czas potrzebny na ich przeanalizowanie i udzielenie wyjaśnień oraz mając na uwadze niezbędny dodatkowy czas dla Wykonawców na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 02.10.2009r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

        Wydłużenie terminu składania ofert, związane ze zmianą treści SIWZ, prowadzi do zmiany treści ogłoszenia nr 154103 - 2009 z dnia 11.09.2009 r. na ww. postępowanie.

        W związku z wydłużeniem terminu składania ofert Zamawiający wprowadza zmianę (zmiana została podkreślona) do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla wykonawców:

a)     PKT 13 h) SIWZ otrzymuje brzmienie:

a)      wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-          będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu”. Nie otwierać przed 02.10.2009 r. godz. 11.30.

-          poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

b)    PKT 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

                        Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 02.10.2009r. o godz. 11.00,

b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 02.10.2009r. godz. 11.30.

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy

Marian Pawlas