MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 29.05.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa fragmentu ul. Borowej w Kobielicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Gajową o długości około 550mb oraz ul. Orzechowej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Łączną do posesji nr 8 o długości około 120mb”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
za cenę: 170.426,87 zł brutto
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik
OFERTA NR 02 złożona przez:
Firma „STRADA” Maciej Zdziebło, ul. Gagarina 132 C, 44-268 Jastrzębie Zdrój
OFERTA NR 03 złożona przez:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
OFERTA NR 04 złożona przez:
DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
OFERTA NR 05 złożona przez:
PETBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice
OFERTA NR 06 złożona przez:
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Adres do korespondencji:
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
238,98
238,98
02
239,79
239,79
03
229,05
229,05
04
300
300
05
0
0
06
261,45
261,45

 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas