MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 30.07.2015 r.

Suszec, 30.07.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z budową i przebudową drogi dojazdowej – Etap IV”

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na oczywistą omyłkę w treści formularza przedmiaru robót, stanowiącego załącznik 1.A do SIWZ, Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1)      zał. 1.A do SIWZ – formularz przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:

Zał. - 1.A - Formularz przedmiaru robót - Parking UG zmieniony.xls

Zamawiający w poz. 5 d.1.1 w kolumnie 4. „Jednostka miary” zmienił treść z „m3” na „m2”. Opis, ilość oraz krotność w tej pozycji pozostała bez zmian.

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą zmienionego formularza przedmiaru robót zał. 1.A.

W/w zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 179154 - 2015 z dnia 16.07.2015 r. na ww. postępowanie.

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas