MENU

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 09.11.2016

 

 

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 337090-2016 z dnia 04-11-2016 - Suszec 
ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Suszcu”, zwana dalej zamówieniem. 3.2. Stanowiące przedmiot zamówien... 
Termin składania ofert/wniosków: 14-11-2016


Ogłoszenie nr 339982 - 2016 z dnia 2016-11-09 r.

Suszec: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 337090
Data: 04/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, Krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1, 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, e-mail zam_publ.@suszec.pl, faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (url): www.suszec.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14/11/2016, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > JĘZYK POLSKI
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/11/2016, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > JĘZYK POLSKI