MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, 14.07.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

    Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Przebudowa odcinka ul. Borki w Mizerowie wraz z przebudową gazociągu, zgodnie z dokumentacją projektową” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE

„ROL-BUD” Sp.j.

Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4

43-262 Kobielice

 

za cenę: 89.220,14 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty tj:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma „KAMRAT” s.c.

ul. Wodzisławska 1

43-245 Studzionka

 OFERTA NR 02 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE „ROL-BUD” Sp.j.

Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4

43-262 Kobielice

OFERTA NR 03 złożona przez:

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

0

0

02

300,00

300,00

03

0

0