MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 15.12.2016

Suszec, dnia 15.12.2016 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 15.12.2016 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

 

Z uwagi na:

-         udzielone wykonawcom w dniu 15.12.2016 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w FORMULARZU WYCENY - Załączniku nr 1.1 do SIWZ,  

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 20.12.2016 r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 12.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-       będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: Oferta na kompleksową sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”.

-       Nie otwierać przed 20.12.2016 r. godz. 10.30!

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

(…)”

 

2)      pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „13.               Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

13.1        Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 20.12.2016 r. o godz. 10.00,

13.2        Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 20.12.2016 r. godz. 10.30.

 

3)    formularz wyceny -  zał. 1.1 do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:  FORMULARZ WYCENY – ZAŁ. 1.1 do SIWZ - ZMIENIONY-OBOWIĄZUJĄCY OD 15.12.2016

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 20.12.2016 r. godz. 10.00.

W/w zmiany PROWADZĄ DO ZMIANY treści ogłoszenia nr 363867 - 2016 z dnia 2016-12-09 r. na w/w postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty zgodnie z treścią ZAŁ. NR 1.1 DO SIWZ Z DNIA 15.12.2016 r.

                                        

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                      Marian Pawlas