MENU

ODPOWIEDZI Z DNIA 10.12.2015 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 10.12.2015 r.

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.) w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze  zm.)”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Pytanie nr 1 - dot. załącznika nr 2 punkt 9 i 10

Wykonawca prosi Zamawiającego o doprecyzowanie okresu rozliczenia z uwagi iż

w punkcie 9 podaje się :
„na podstawie odczytów wskazań istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego, indywidualnie dla każdego punktu poboru ze wskazaniem na fakturze numeru licznika oraz stanu początkowego i końcowego danego okresu.” 
natomiast
w punkcie 10 podaje się :  „Jako sposób rozliczenia z Wykonawcą przyjmuje się miesięczne okresy rozliczeniowe”

proszę zwrócić uwagę iż, cykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym Operatora do którego sieci przyłączony jest dany PZO dla grupy taryfowej, do której na podstawie taryfy Operatora dany PZO został zakwalifikowany, takie informacje przekazywane są w ciągu 10 dni roboczych następnego miesiąca. Powyższy zapis w punkcie 9 sugeruje iż Zamawiający zainteresowany jest rozliczeniem z odczytów stanu początkowego i końcowego danego okresu ( czyli np. od 10 do 10 ) natomiast w punkcie 10 Zamawiający podaje informacje o miesięcznym okresie rozliczeniowym.  

Proponuję się :
Strony ustalają następujące zasady rozliczania z tytułu świadczenia usługi kompleksowej:

a) W terminie do dziesiątego (10) dnia roboczego miesiąca następującego po Miesiącu Gazowym, lub niezwłocznie po uzyskaniu odczytu z Układu Pomiarowego od operatora systemu przesyłowego/dystrybucyjnego, z którego sieci odbierane jest Paliwo Gazowe przez Odbiorcę na podstawie niniejszej Umowy, Sprzedawca wystawi fakturę podstawową za kompleksową dostawę Paliwa gazowego w poprzednim Miesiącu Gazowym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zaproponowane w pytaniu zasady rozliczenia z tytułu świadczenia usługi kompleksowej nie naruszają postanowień określonych przez zamawiającego w pkt 9 i 10 zał. nr 2 do SIWZ.

 

PYTANIE 2:

Pytanie nr 2 – dotyczy załącznika nr 7 oraz odpowiedzi na pytanie nr 3

W załączniku nr 7 dla LP. 13,14,15 oraz 16 podano datę ważności umowy kompleksowej  na dzień 31.12.2015 w odpowiedzi na pytanie nr 3 wskazano iż te obiekty objęte są umowy na czas nie określony lub na dn. 20.02.2016.  
Wykonawca prosi o doprecyzowanie do kiedy obowiązuje umowa kompleksowa dla obiektów:
-              Dom Kultury w Suszcu

-              Remizo-świetlica  w Kryrach

-              Remizo-świetlica w Mizerowie

-              Remizo-świetlica w Rudziczce

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Razem z odpowiedziami na pytania z dnia 08.12.2015 r. zamawiający dokonał zmiany SIWZ (zmiana z dnia 08.12.2015 r. zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w zakładce do w/w zamówienia), w tym zmiany terminu składania ofert na 15.12.2015 r. oraz zmiany zał. nr 7 do SIWZ, w którym poprawił obowiązujące terminy umów dla punktów 13-16 zał. nr 7, tj.:

-              Dom Kultury w Suszcu                                  do 20.02.1016

-              Remizo-świetlica  w Kryrach                      na czas nieokreślony

-              Remizo-świetlica w Mizerowie                 na czas nieokreślony

-              Remizo-świetlica w Rudziczce                   na czas nieokreślony

 

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający akceptuje otrzymywanie faktur droga elektroniczna na wskazane adres mail przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie, Zamawiający nie akceptuje otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                              Marian Pawlas