MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

Ogłoszenie nr 540898-N-2017 z dnia 2017-06-28 r. 
 

Gmina Suszec: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie - Etap III” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu - Etap I” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Podmiot

Gmina Suszec, z siedzibą przy: ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec; krajowy numer identyfikacyjny: 276258345; osoba do kontaktów: Bernadeta Małys - przetargi@suszec.pl; tel. 32 449 30 69

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu Sp. z o.o. z siedzibą przy: ul. Ogrodowej 2; 43-267 Suszec; krajowy numer identyfikacyjny: 276303844; osoba do kontaktów: Tomasz Marcisz - kontakt@pgksuszec.pl; tel. 32 212 42 14


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1 , 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, , e-mailzam_publ.@suszec.pl, , faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (URL): www.suszec.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
Gmina Suszec, z siedzibą: ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec reprezentowana przez Wójta Gminy Suszec, została wyznaczona w trybie art. 16 ust. 1 ustawy, jako Zamawiający upoważniony do reprezentowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wspólnych Zamawiających (podmiotów), wymienionych w sekcji I niniejszego ogłoszenia. Każdy ze wspólnych zamawiających, wymienionych w sekcji I niniejszego ogłoszenia zawiera odrębnie umowę: Gmina Suszec podpisze z wykonawcą umowę na realizację zakresu I wskazanego w pkt. 3.2.1) lit. a) SIWZ, natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisze z wykonawcą umowę na realizację zakresu II wskazanego w pkt. 3.2.1) lit. b) SIWZ.

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
bip.suszec.iap.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
bip.suszec.iap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
W FORMIE PISEMNEJ 
Adres: 
Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie - Etap III” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu - Etap I” 
Numer referencyjny: ZPU.271.1.9.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie - Etap III” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu - Etap I”, zwana dalej zamówieniem. 3.2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje realizację: a) ZAKRESU I: Przebudowę ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie - Etap III, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopcową do skrzyżowania z ul. Polną o długości około 200 mb; ZAKRES TEN BĘDZIE FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY SUSZEC – ZAMAWIAJĄCEGO wskazanego w pkt. 1.1) SIWZ b) ZAKRESU II: Budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Szkolnej w Suszcu - Etap I, na odcinku od studni S33 do studni S47, S35-K2, S44-R1 wraz z sięgaczami Dz160mm oraz rurociągu tłocznego na odcinku od załomu z19 do załomu z8; ZAKRES TEN BĘDZIE FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. – ZAMAWIAJĄCEGO wskazanego w pkt. 1.2) SIWZ Każdy z w/w zakresów będzie realizowany i rozliczany na podstawie odrębnej umowy z tym Zamawiającym, który zarządza danym mieniem, tj.: Gmina Suszec podpisze z wykonawcą umowę na realizację zakresu I wskazanego w pkt. 3.2.1) lit. a) SIWZ, natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisze z wykonawcą umowę na realizację zakresu II wskazanego w pkt. 3.2.1) lit. b) SIWZ. Zakresy robót wskazane w pkt. 3.2.1) lit. a) i 3.2.1) lit. b) SIWZ będą realizowane w jednym wykopie lub nakładają się na siebie. W związku powyższym muszą być wykonywane w jednym czasie i przez jednego wykonawcę ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i funkcjonalnych, w celu zachowania ciągłości technologicznej robót i przestrzegania zasad sztuki budowlanej, a także w celu uzyskania jednolitej gwarancji na całość robót od jednego wykonawcy. Z uwagi na powyższe, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia, zarówno z umowy dot. realizacji zakresu I jak i z umowy dot. realizacji zakresu II, ZAMAWIAJĄCY naliczy wykonawcy kary umowne za każdy dany przypadek naruszenia warunku umowy, odpowiednio dla ZAKRESU I jak i dla ZAKRESU II. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) W zakresie robót wspólnych: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - organizację placu budowy w tym: m.in. organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja stanu istniejącego, zabezpieczenie punktów granicznych, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (dostosowanie i wprowadzenie załączonego projektu organizacji ruchu lub opracowanie, zatwierdzenie nowego projektu- wprowadzenie wraz z dostosowaniem nawierzchni ewentualnych objazdów, zapewnienie ich przejezdności, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu), b) W zakresie robót drogowych: - wykonanie robót rozbiórkowych (rozbiórka nawierzchni, przepustów, itd.), - wykonanie robót ziemnych pod kanalizację deszczową, - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej zgodnie z załączonymi warunkami branżowymi w tym: przebudowa sieci wodociągowej (przebudowa przyłączy, wykonanie sięgaczy), przebudowa sieci teletechnicznej (przestawienie słupa teletechnicznego), - wykonanie kanalizacji deszczowej fi500 o długości 191 mb, fi315 o długości 4mb, fi200 o długości 45 mb, fi160 o długości 50 mb wraz ze studniami rewizyjnymi fi1200- 7 szt. i fi1000- 1 szt., wypustami ulicznymi- 9 szt. i studzienkami inspekcyjnymi fi315-425- 5 szt., - korytowanie pod projektowane nawierzchnie, - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni z betonu asfaltowego na łącznej powierzchni około 1100m2 , - wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodnika z kostki betonowej na łącznej powierzchni około 250mb, - wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na łącznej powierzchni około 140mb, - humusowanie skarp wraz z obsianiem na łącznej powierzchni około 300mb, - uporządkowanie terenu robót, - wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na zasoby mapowe, c) W zakresie kanalizacji sanitarnej: - wykonanie robót rozbiórkowych (rozbiórka nawierzchni, ogrodzeń, itd.), - wykonanie robót ziemnych pod kanalizację sanitarną, - wykonanie przewiertu pod kanalizację sanitarną, - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej zgodnie z załączonymi warunkami branżowymi, - wykonanie kanalizacji sanitarnej fi200 o długości 235mb, Dz200 o długości 34mb, fi160 o długości 81mb, Dz160 o długości 8mb, Dz110 o długości 219mb wraz ze studniami rewizyjnymi fi1200-17 szt. i fi1000- 4 szt., - roboty odtworzeniowe w tym odtworzenie ogrodzeń oraz nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni około 153m2 wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - humusowanie wraz z obsianiem na łącznej powierzchni około 84m2 , - uporządkowanie terenu robót. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a) W zakresie robót drogowych: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233221-4 Malowanie nawierzchni 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych b) W zakresie kanalizacji sanitarnej: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233140-2 Roboty drogowe 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia: - formularz przedmiaru robót - zał. 1.A (branża drogowa), - projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym z informacją BIOZ) - zał. nr 8.1, - projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 8.2, b) dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej: - formularz przedmiaru robót – zał. 1.B (kanalizacja sanitarna) - projekt wraz z załącznikami (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9.1, oraz c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża drogowa) – zał. nr 10.1, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (kanalizacja sanitarna) – zał. nr 10.2. Uwagi: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych musi w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.6 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16.3 lit. b) SIWZ. 3.7 Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Stosownie do powyższego wymogu: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy tzw. pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem m.in.: a) robót drogowych (w tym związanych z branżą teletechniczną oraz z wykonaniem odwodnienia) objętych zakresem przedmiotu zamówienia, zgodnie z zał. 1.A do SIWZ; b) robót związanych z kanalizacją sanitarną, niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych zał. 1.B do SIWZ, Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście w/w czynności, m.in. osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych itp. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.7.1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.7.1): a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji o których mowa w pkt. 3.7.3) lit. a) – b) SIWZ, wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł z każdego zakresu robót, tj. 1000,00 zł z umowy dot. realizacji zakresu I i 1000,00 zł z umowy dot. realizacji zakresu II; b) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; c) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 3.7.3) lit. a) – b) SIWZ, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie w § 10 istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SIWZ), jak za nienależyte wykonanie zamówienia; d) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisanych przez Zamawiającego na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia. 

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9 
 Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111200-0

45232300-5

45310000-3

45231300-8

45232451-8

45231220-3

45233222-1

45233221-4

45233290-8

45112210-0

45110000-1

45111200-0

45231300-8

45233142-6

45233142-6

45233140-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe: ZGODNIE Z PKT. 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia. 4.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 r. za wyjątkiem robót bitumicznych określonych w poz. 68 - 79 zał. 1.A) i w poz. 84-86 zał. 1.B), które MUSZĄ zostać zakończone do 15.11.2017 r., z zastrzeżeniem postanowień określonych w §10 ust 1 lit. d) oraz postanowień określonych w §1 ust. 4 istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SIWZ). Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 4.2 Zgodnie z postanowieniami określonymi w §6 istotnych postanowień umowy – zał. 7 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 30.11.2017 r., z zastrzeżeniem postanowień określonych w §10 ust 1 lit. c) oraz postanowień określonych w §1 ust. 4 istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SIWZ). 4.3 Termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 4.1 uwzględnia 3–dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. POSIADA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - wymagane minimum: a) wykonanie jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni mineralno - bitumicznej wraz z chodnikiem, parkingiem lub placem o nawierzchni z kostki betonowej, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Zakres wykazanych robót musi obejmować: • wykonanie pełnej konstrukcji drogi: podbudowy i nawierzchni mineralno- bitumicznej, na odcinku o długości min. 200mb lub powierzchni min. 1100m2 ; • wykonanie pełnej konstrukcji chodnika, parkingu lub placu: podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej, na powierzchni min. 350m2 ; Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy (m.in. długość/ powierzchnia wykonanej podbudowy w konstrukcji drogi; długość/ powierzchnia wykonanej nawierzchni mineralno – bitumicznej; powierzchnia wykonanej podbudowy w konstrukcji chodnika; powierzchnia nawierzchni chodnika, parkingu, placu z kostki betonowej) nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 4 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. b) wykonanie jednego zamówienia polegającego na wykonaniu kanalizacji sanitarnej o długości 450mb, w tym minimum 200mb kanalizacji tłocznej, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zakres wykazanych robót musi obejmować: • wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości 450mb, w tym minimum 200mb kanalizacji tłocznej. Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy (m.in. (m.in. długość kanalizacji sanitarnej; długość kanalizacji tłocznej) nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 4 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wymagane do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu doświadczenie w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, określone w pkt. a) i b) może być wykazane w ramach realizacji jednego zamówienia. UWAGA!!! DOPIERO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca, na potwierdzenie spełnienia w/w warunku złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.4.2) lit. a) SIWZ (tj. wykaz robót -zał. nr 4 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; dokumentów tych nie należy składać wraz z ofertą). 2. DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ N/W OSOBAMI: - wymagane minimum: - jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika BUDOWY, posiadająca adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej (jeżeli uprawnienia w tej specjalności uprawniają do nadzorowania robót drogowych), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, - jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika BUDOWY, posiadająca adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego. (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 16.3 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. UWAGA!!! DOPIERO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca, na potwierdzenie spełnienia w/w warunku złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.4.2) lit. b) SIWZ (tj. wykaz osób - zał. nr 5 do SIWZ); dokumentów tych nie należy składać wraz z ofertą). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób będzie wymagany NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO od wykonawcy najwyżej ocenionego w postępowaniu, w związku z prowadzeniem postępowania w procedurze odwr&oa