MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Ogłoszenie nr 594893-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. 

Gmina Suszec: Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1 , 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, e-mailzam_publ.@suszec.pl, faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (URL): www.suszec.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.suszec.iap.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.suszec.iap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
W FORMIE PISEMNEJ 
Adres: 
URZĄD GMINY SUSZEC, 43-267 SUSZEC, UL. LIPOWA 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec 
Numer referencyjny: ZPU.271.1.15.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec”, zwana dalej zamówieniem. Na realizację w/w zamówienia Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 3.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia dróg, placów, parkingów na terenie Gminy Suszec, w tym m.in. budowę 101 szt. lamp oświetlenia hybrydowego zasilanego energią słoneczną i wiatru. 3.2.1 MINIMALNE WYMAGANIA ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH CECH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW INSTALOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SŁUP: - słup stalowy, grubościenny, w konstrukcji kratowej wykonany z profili prostokątnych, zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, posiadający komorę akumulatorową wraz z układami sterowania u podstawy słupa; TURBINA WIATROWA Z REGULATOREM ŁADOWANIA: - moc turbiny wiatrowej: min. 600W - prędkość startowa turbiny max. 2,5m/s - kolor malowana proszkowo w kolorze RAL 9005 MODUŁY FOTOWOLTAICZNE: - moc modułu fotowoltaicznego min. 2x190W - prąd w max punkcie mocy min. 5,1 A OPRAWA LED: - moc źródła światła min. 56W (2x28) - strumień świetlny min. 6700 lm - barwa światła 5500-6000 K REGULATOR SOLARNY: - układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury - prąd znamionowy: min. 15A - sprawność regulatora w punkcie mocy max. regulatora: min. 95% - znamionowe napięcie pracy: 12/24 V DC wybierane automatycznie - stopień ochrony obudowy: IP67 AKUMULATORY: - umieszczone w komorze akumulatorowej zlokalizowanej u podstawy słupa - min. 2 o łącznej pojemności 220 Ah UWAGA: W/w wymagania i parametry, wskazują na odmienne niż w projektach budowlanych założenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia (rozwiązania te stanowią nieistotne odstępstwa od założeń zawartych w zatwierdzonych projektach budowlanych). FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT – STANOWIĄCY ZAŁ. 1.A DO SIWZ, zawiera szczegółowy, pełny opis zakresu przedmiotu zamówienia, w tym powyżej wskazane aktualne wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia oraz parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe dla urządzeń i produktów instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia. Poza formularzem przedmiaru robót, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazana w pkt. 3.5 SIWZ, w której należy uwzględnić wprowadzone zmiany i rozwiązania wskazane w pkt. 3.2.1 SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z w/w FORMULARZEM PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A DO SIWZ. Ponadto, na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (w tym, w zakresie wymagań określonych w pkt. 3.2.1 SIWZ) spełnia wymogi określone przez Zamawiającego, każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wypełnioną TABELĘ ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW, STANOWIĄCĄ ZAŁ. 1.B DO SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 3.6 SIWZ. Przedmiot dostawy, stanowiący treść oferty, musi być jednoznacznie określony w dacie złożenia oferty. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów wskazanych w pkt. 6.4.3) lit. a) SIWZ, potwierdzających spełnianie przez oferowane urządzenia i produkty wymagań określonych przez zamawiającego. Dokumentów tych (kart materiałowych) nie należy składać wraz z ofertą. 3.2.2 W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE M.IN. DO: - wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem norm i standardów jakościowych do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa i aktami wykonawczymi do nich, - urządzenia zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt, - zapewnienia na własny koszt geodezyjnego wytyczenia miejsc posadowienia słupów w terenie przez uprawnionego geodetę, zgodnie z dokumentacją, - wykonania wykopów ręcznych lub mechanicznych pod fundamenty wraz z transportem urobku samochodami skrzyniowymi, - dostawy, montażu i stawiania słupów oświetleniowych stalowych w konstrukcji kratowej wykonanych z profili prostokątnych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, posiadających komorę akumulatorową wraz z układami sterowania u podstawy słupa, - dostawy i montażu opraw LED o mocy min. 56W (korpus oprawy malowany proszkowo w kolorze RAL 9005), turbin wiatrowych o mocy min. 600W z regulatorem ładowania (turbiny malowane proszkowo w kolorze RAL 9005), modułów fotowoltaicznych o mocy min. 2x190W, regulatorów, akumulatorów o poj. min. 220 Ah - sprawdzenia i dokonania pomiarów obwodów elektrycznych, - sporządzenia na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę wraz z naniesieniem do właściwego organu prowadzącego Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, - sporządzenia na własny koszt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskanie zatwierdzenia właściwego organu, wprowadzenia organizacji ruchu, utrzymania wprowadzonej organizacji ruchu i przywrócenie stałej organizacji ruchu po wykonanych robotach, - naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót, - wykonania wszystkich pozostałych czynności i robót niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu, polegającego na dostarczeniu, montażu, właściwego, sprawnego produktu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia przez Zamawiającego, w tym także robót, czynności nieopisanych, a koniecznych do wykonania, - usunięcia szkód powstałych w trakcie prowadzenie robót związanych z zamówieniem, wykonać prace porządkowe, itp. - uwzględnienia przy opracowywaniu wyceny robót kosztów związanych z przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, w tym odbudowę zniszczonych nawierzchni utwardzonych, - produkty (urządzenia techniczne, okablowanie, instalacje, itp.) związane z wykonaniem oświetlenia hybrydowego zasilanego energią słoneczną i wiatru, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad oraz muszą spełniać wszelkie normy i wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce, - Zamawiający wymaga, aby zastosowane przy realizacji zamówienia produkty (urządzenia, okablowanie, instalacje, itp.), posiadały wymagane przepisami prawa dokumenty, typu: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, czy świadectwa dopuszczenia do stosowania, - W trakcie robót, przed przystąpieniem do montażu, instalacji, itp. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów (atestów, kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczenia, itp.), które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z ofertą Wykonawcy - Zamawiający na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do danego zakresu robót. Dodatkowe uwagi: W projekcie budowlanym dla budowy oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – parking przy Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej zmianie ulegnie lokalizacja oświetlenia nr 10. Przesunięcie słupa w kierunku południowo- wschodnim na odległość 2,5m. 3.2.3 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY UDZIELIĆ GWARANCJI NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI: - Wykonawca udzieli jednolitej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia oraz materiały (w tym m.in. słupy, turbiny wiatrowe, oprawy led, moduły fotowoltaiczne, regulatory solarne i akumulatory), objęte zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia, na okres min. 72 miesięcy (w ramach kryterium oceny ofert), niezależnie od rękojmi, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad, - przeprowadzać w udzielonym okresie gwarancyjnym, co najmniej 1 raz w roku w ramach wynagrodzenia umownego, wymagane przeglądy gwarancyjne i kompletne czynności konserwacyjne (serwisowe), niezbędne do utrzymania gwarancji udzielonej na kompletny przedmiot zamówienia (roboty budowlane, instalacje, urządzenia, materiały), bez wezwania zamawiającego, zgodnie z postanowieniami określonymi w istotnych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 7 do SIWZ oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w zał. 1B do SIWZ (wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt również wszystkie części i materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych i serwisowych); 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Ø 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A, b) tabela istotnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń i produktów – zał. nr 1.B, c) projekt wraz z załącznikami (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 8, d) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym informacja BIOZ) - zał. nr 9, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. 10. 3.6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Równoważność oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym, dla produktów (urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, itp.), które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Jeżeli w zał. 1.B do SIWZ, wskazanym w pkt. 3.5 SIWZ jako dokument stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w tabeli i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego, tj. charakteryzujące się taką samą lub wyższą jakością, trwałością, funkcjonalnością, niezawodnością, parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz służące do tego samego celu. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.7 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16.3 lit. b) SIWZ. 3.8 Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Stosownie do powyższego wymogu: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy tzw. pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem m.in.: a) robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i montażowych (w tym związanych z obsługą sprzętu i urządzeń), niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych zał. 1.A do SIWZ, Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście w/w czynności, w tym osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych itp. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.8.1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.8.1) w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji, o których mowa w pkt. 3.8.3 lit. a) – b), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł; b) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; c) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ppkt. 3.8.3 lit. a) – b), zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie w § 11 istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SIWZ), w tym jak za nienależyte wykonanie zamówienia; d) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisane przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy. 

II.5) Główny kod CPV: 45316100-6 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-02-16 

II.9) Informacje dodatkowe: ZGODNIE Z PKT. 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia. 4.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 16.02.2018 r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 4.2 Zgodnie z postanowieniami określonymi w §6 istotnych postanowień umowy – zał. 7 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 4 dni robocze przed 16.02.2018 r., z zastrzeżeniem §11 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. 4.3 Termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 4.1 uwzględnia 4–dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: ZGODNIE Z PKT. 5.1.2)c SIWZ: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. POSIADA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - wymagane minimum: min. JEDNO ZADANIE polegające na budowie oświetlenia wykorzystującego odnawialną energię słońca i wiatru wraz z dostawą i montażem o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto; Przez wykonanie roboty budowlanej należy rozumieć takie roboty budowlane, których przedmiot został wykonany w ramach jednej umowy oraz został odebrany przez Zamawiającego (Inwestora) jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony. Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 4 kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. UWAGA!!! DOPIERO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca, na potwierdzenie spełnienia w/w warunku złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.4.2) lit. a) SIWZ (tj. wykaz robót -zał. nr 4 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; dokumentów tych nie należy składać wraz z ofertą). 2. DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ N/W OSOBAMI: - wymagane minimum: - jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca wymagane prawem, adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, - jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca wymagane prawem, adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego. (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 16.3 lit. a) SIWZ). W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. UWAGA!!! DOPIERO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca, na potwierdzenie spełnienia w/w warunku złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.4.2) lit. b) SIWZ (tj. wykaz osób - zał. nr 5 do SIWZ); dokumentów tych nie należy składać wraz z ofertą). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób będzie wymagany NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO od wykonawcy najwyżej ocenionego w postępowaniu, w związku z prowadzeniem postępowania w procedurze odwróconej, na podst. art. 24aa ustawy Pzp.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.1 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2 ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania z pkt III.4.2. ogłoszenia co do terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 pkt