MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 08.02.2018 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 08.02.2018 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2019 r.”

 

W związku z pismem wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie 1:

Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Kto będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie?

Odpowiedź:

Obecne umowy wygasają automatycznie z dniem 31.03.2018 r., nie wymagają wypowiedzenia – zostały zawarte na czas określony.

Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo udzielone przez zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego właściwemu OSD umowy kompleksowej w celu przeprowadzenia zmiany wykonawcy (sprzedawcy) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentowania zamawiającego w procesie zmiany wykonawcy (sprzedawcy).

W odniesieniu do wszystkich punktów odbioru obowiązują umowy kompleksowe.

Zmiana wykonawcy (sprzedawcy) nastąpi po raz kolejny w odniesieniu do wszystkich punktów poboru gazu wskazanych w zał. 1.A do SIWZ.

 

Pytanie 2:

Prosimy o podanie właściwego oddziału PSG dla każdego z punktów poboru.

Odpowiedź:

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru wskazanych w zał. 1.A jest: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający akceptuje postanowienia Art. 62b. Ustawy Prawo Energetyczne, który stwierdza, że dla Odbiorców końcowych, dokonujących zakupu paliwa gazowego w trybie zamówień publicznych, Taryfy Wykonawców nie są ustalane oraz ma świadomość braku konieczności podawania stawek abonamentu zgodnych z Taryfą? Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego artykułu wnosimy o usunięcie z załącznika nr 6 punktu 23.g).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na usunięcie pkt 23 lit. g) z załącznika nr 6 do SIWZ. Fakt, iż zgodnie z przytoczonym przepisem taryfy nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE nie oznacza konieczności usunięcia przedmiotowego zapisu.

Zamawiający akceptuje postanowienia Art. 62b. Ustawy Prawo Energetyczne i informuje, że nie wymaga przedstawienia oferty cenowej w formie taryfy. Zapisy pkt. 23 lit. g) zał. nr 6 do SIWZ dotyczą sytuacji, w których jeżeli w trakcie obowiązywania umowy, ceny w taryfie wykonawcy zatwierdzonej przez URE, dla odpowiednika punktu poboru gazu w przedmiotowym postępowaniu (na podstawie rocznego zużycia kWh i mocy zamówionej) spadną poniżej cen ustalonych w przetargu, to do rozliczeń za zużyte paliwo winna być uwzględniona niższa cena z taryfy.

 

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, w tym również w przypadku zmiany warunków uzyskania certyfikatów efektywności energetycznej przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty wykonawcy tylko na warunkach opisanych w pkt. 23 zał. nr 6 do SIWZ, m.in. w pkt. 23 lit. e) i f):

e)  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany,

f)   zmiany cen jednostkowych paliwa gazowego netto za 1 kWh w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania paliwa gazowego podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany;

 

Pytanie 5:

Prosimy o modyfikację załącznika nr 6 punktu 14 na:

„14. Rozliczenia będą się odbywać na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych każdego punktu poboru, ze wskazaniem na fakturze numeru punktu poboru oraz stanu początkowego i końcowego danego okresu i będą osobno fakturowane. Patrz uwaga poniżej.

Uwaga:

Faktury wystawiane przez Wykonawcę winny być oznaczone następująco:

Nabywca:  Gmina Suszec; ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec; NIP: 638-17-92-968

Odbiorca: dany punkt poboru paliwa gazowego którego dotyczy odczyt, wskazany w zał. 1.A do SIWZ (np. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radostowicach; ul. Dworcowa 56; 43-262 Radostowice)

Faktury wystawiane przez Wykonawcę w sposób określony powyżej należy wysyłać na adres odbiorcy wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na fakturze rozliczeniowej dot. każdego punktu poboru,  winien być wskazany numer licznika, który może być zastąpiony numerem punktu poboru.

Ważne, aby wskazany na fakturze numer jednoznacznie identyfikował miejsce poboru paliwa.

Faktura może też wskazywać na oba numery, zarówno licznika jak i danego punktu poboru.

Numery liczników oraz numery punktów poboru zostały wskazane w zał. nr 1.A do SIWZ.

 

Pytanie 6:

Prosimy o zmianę załącznika nr 6 punktu 23 ł) oraz m) na poniższe:

„ł) zmiany wolumenu PP do 15% w stosunku do wolumenu całkowitej liczby PP zawartej
w załączniku nr 1A do SIWZ; Zamawiający  ma  prawo  do  zwiększenia /zmniejszenia  ilości  PP  wymienionych  w  załączniku  nr  1.A do SIWZ m.in. w przypadku zmian organizacyjnych w strukturze zamawiającego/jednostki i przekazania poszczególnych punktów w zarządzanie innemu podmiotowi (jednostce) w formie użyczenia, powierzenia itp., a także  do  zwiększenia /zmniejszenia  ilości  PP  w przypadku sprzedaży,  wynajmu  obiektu  innemu  właścicielowi,  zamknięcia lub likwidacji obiektu.  Zamawiający  ma  prawo  do  zwiększenia  ilości  PP,  o  których  mowa  w  załączniku  nr  1.A  do  SIWZ.  Rozliczenie  dodatkowych  PP  będzie  się  odbywać  według  stawek rozliczeniowych  określonych  w  ofercie wykonawcy, 

m) zmiany wolumenu zużycia (do 15%) kWh w stosunku do całkowitego zapotrzebowania w ramach grup taryfowych zawartych w załączniku nr 1 do Umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 23 ł) i m) załącznika nr 6.

 

Pytanie 7:

Czy w przypadku przekroczenia Mocy umownej, Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora.

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 8:

Dotyczy pkt. 23 lit g) Istotnych Postanowień Umowy, Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 62 b Prawo Energetyczne od 01.01.2017 r. nie obowiązuje stosowanie stawek Taryfy Wykonawcy w postępowaniach prowadzonych w trybie Prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 3.

 

Pytanie 9:

Wykonawca prosi o podanie kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 2.

              

Pytanie 10:

Wykonawca prosi o podanie jaki jest okres wypowiedzenia umów kompleksowych, realizowanych przez firmę Onico? 30 dni?

Odpowiedź:

Obecne umowy wygasają automatycznie z dniem 31.03.2018 r., nie wymagają okresu wypowiedzenia – zostały zawarte na czas określony.

 

Pytanie 11:

Wykonawca prosi o zmianę zapisu  rozdział IV SIWZ „rozpoczęcie dostaw gazu do poszczególnych punktów poboru gazu nastąpi z dniem 01.04.2018 r. „ na zapis „rozpoczęcie dostaw gazu do poszczególnych punktów poboru gazu nastąpi z dniem 01.04.2018 r.  lub po pozytywnie przeprowadzonej  procedurze zmiany sprzedawcy.

 Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis rozdziału IV SIWZ bez zmian.

W przypadku przedłużenia procedury zmiany sprzedawcy z przyczyn niezależnych od obu stron zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy z tego tytułu w pkt. 23 lit. n) zał. nr 6 SIWZ.

 

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych.

 

Pytanie 13:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na  otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

 

Pytanie 14:

Prosimy o rozdzielenie w formularzu wyceny grup taryfowych W-3.6 i W-3.9 ponieważ posiadają różne stawki opłat abonamentowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza wyceny. Proszę o ustalenie jednej opłaty abonamentowej dla taryfy W-3, która będzie obowiązywać i dla taryfy W-3.6 i dla taryfy W-3.9.

 

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie pkt. 27 na zapis „datą zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 27 załącznika nr 6.

 

 

Uwaga:

Udzielone powyżej odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści SIWZ i do zmiany ogłoszenia o w/w zamówieniu. Termin składania ofert wraz z formularzem wyceny (zał. 1.1 do SIWZ) oraz dokumentami wskazanymi na 1 stronie SIWZ, szczegółowo opisanymi w pkt. 6.1 ppkt. 1-6 SIWZ i w pkt. 6.2 ppkt. 1-7SIWZ pozostaje bez zmian  i upływa 14.02.2018 r. godz. 10.00.

 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                            Marian Pawlas