MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.05.2009 R.

 

Suszec, dnia 18.05.2009 r.

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i modernizacja Remizo–Świetlicy w Mizerowie, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        Z uwagi na udzielone Wykonawcom w dniu 18.05.2009 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 25.05.2009 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego. Wydłużenie terminu składania ofert, związane ze zmianą treści SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 68797 - 2009 z dnia 30.04.2009 r. na ww. postępowanie.

        W związku z udzielonymi Wykonawcom wyjaśnieniami oraz wydłużeniem terminu składania ofert Zamawiający wprowadza zmiany (zmiany zostały podkreślone) do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

a)     Punkt 11.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.05.2009r. do godz. 1100. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (tylko w formie przelewu), termin zostanie zachowany, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że zaksięgował taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

 

b)    Punkt 13 „h” SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-          będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na remont i modernizację Remizo – Świetlicy w Mizerowie, zgodnie z dokumentacją projektową”. Nie otwierać przed 25.05.2009 r. godz. 11.30.

-          poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 

c)     Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 25.05.2009r. o godz. 11.00,

b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 25.05.2009r. godz. 11.30.

 

d)         formularz przedmiaru robót – załącznik A do SIWZ (termomodernizacja oraz remont budynku) otrzymuje brzmienie jak w załączniku poniżej (w związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 18.05.2009 r.):

formularz_przedmiaru_robot_termomodernizacja_oraz_remont_budynku_zal._A.xls (75.00 Kb)

 

Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia formularzy przedmiaru robót z uwzględnieniem  w/w zmiany załącznika A do SIWZ.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas