MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 16.08.2017 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 16.08.2017r.

 

dotyczy:                 postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach”

 

                W związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie sposobu wykonania ( rozwiązanie szczegółu - projekt) obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, ogniomurów i ścian szczytowych. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono że pasy nadrynnowe są zamontowane pod blachą pokrycia dachowego. Wymiana pasów nadrynnowych jest niemożliwa bez rozebrania pokrycia dachowego z blachy (blacha łączona jest na zakładkę)

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnienia dokumentację projektową zał. nr 8.1. do SIWZ o załącznik nr 9/D zawierający szczegóły wykonania obróbek ścian szczytowych i ogniomurów. Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 16.08.2017 r. zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia.

Projekt termomodernizacji budynku przewiduje wykorzystanie istniejących pasów nadrynnowych.

 

Pytanie nr 2

W jaki sposób maja być montowane rynny- haki rynnowe?

Odpowiedź:

Haki rynnowe należy montować w miejscu istniejących, a dodatkowe, pośrednie haki należy zamocować do desek czołowych zamocowanych w przestrzeniach pomiędzy istniejącymi wiązarami. Sposób montażu uzupełniono jako załącznik nr 11/D i 12/D. Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 16.08.2017 r. zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia.

 

Pytanie nr 3

Po wykonaniu demontażu sidingu pod dachem i wykonaniu docieplenia ścian pozostanie odkryty fragment więźby dachowej. W jaki sposób zamawiający przewiduje wykończenie danego elementu. Brak pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

Odkryte elementy więźby dachowej należy ponownie obudować za pomocą płyt z granulatu szklanego mocowanych do dedykowanego stelażu, po uprzednim ociepleniu ściany. Płyty po zamocowaniu należy pokryć warstwą zaprawy klejowej z wtopioną siatką i otynkować analogicznie jak pozostałą część ściany. Zamawiający uzupełnia szczegół obudowy oraz pozycje przedmiarowe w formularzu przedmiaru- zał. 1.A (branża ogólnobudowlana). Sposób montażu według załącznika nr 11/D i 12/D.

Patrz zmiana treści SIWZ z dnia 16.08.2017 r. w tym zmiana Formularza przedmiaru robót- zał. 1.A (branża ogólnobudowlana), zamieszczona w zakładce do w/w zamówienia.

 

Z UWAGI NA UDZIELONE ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCY W DNIU 16.08.2017 R.:

 

-           ZMIENIŁ TREŚĆ SIWZ, w tym:

*          DOKONAŁ POPRAWY I UZUPEŁNIENIA TREŚCI FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.A (branża ogólnobudowlana) DO SIWZ – ZMIENIONY FORMULARZ STAJE SIĘ Z DNIEM 16.08.2017 R. OBOWIĄZUJĄCY W POSTĘPOWANIU!!!

(Formularz przedmiaru robót zał.1.A-branża ogólnobudowlana z dnia 27.07.2017 r. jest nieaktualny!!!)

*          UZUPEŁNIŁ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ O RYSUNKI:

·         obrobka-attyk- 9D

·         detal-obudowa-atrium-10D

·         detal-wykonczenie-okapu-11D

·         detal-obudowa-wiazarow-12D

(zaw. m.in. informację na temat wykonania obróbek ścian szczytowych i ogniomurów, sposobu montowania haków rynnowych, sposobu wykończenia i obudowy odkrytych elementów więźby dachowej)

-       WYDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 24.08.2017 R. DO GODZ. 10.00(ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w zakładce do w/w zamówienia).

Patrz zmiana SIWZ z dnia 16.08.2017 r. w tym zmiana Formularza przedmiaru robót zał. 1.A (branża ogólnobudowlana)  i zmiana terminu składania ofert.

 

 

                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                  Marian Pawlas