MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     Suszec, dnia 03.11.2008 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.         Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. Remont istniejących dróg gminnych – ulicy Wąskiej w Suszcu oraz ulicy Potoczek w Mizerowie, zgodnie z dokumentacją projektową”, najkorzystniejszą ofertę złożyła:

 

Firma Handlowo – Usługowa

„Diego” S.C.

Zbigniew Gogol Grzegorz Gogol

Ul. Pszczyńska 60

43-254 Warszowice

 

za cenę: 40.254,00 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%), a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w  zamówienia, określone w ogłoszeniu i SIWZ.

 

2.   W przedmiotowym  postępowaniu  została złożona jedna oferta, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma Handlowo – Usługowa

„Diego” S.C.

Zbigniew Gogol Grzegorz Gogol

Ul. Pszczyńska 60

43-254 Warszowice

 

3.   Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

           Marian Pawlas