MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Suszec: Realizacja II etapu inwestycji pn. Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia tj. odcinka od km 0+022,5 do km 0+058,5 o długości około 36mb wraz z budową chodnika oraz odcinka od km 0+385,6 do km 0+724,9 o długości około 339,30mb wraz z budową odwodnienia
Numer ogłoszenia: 95103 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja II etapu inwestycji pn. Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia tj. odcinka od km 0+022,5 do km 0+058,5 o długości około 36mb wraz z budową chodnika oraz odcinka od km 0+385,6 do km 0+724,9 o długości około 339,30mb wraz z budową odwodnienia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Realizacja II etapu inwestycji pn. Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia tj. odcinka od km 0+022,5 do km 0+058,5 o długości około 36mb wraz z budową chodnika oraz odcinka od km 0+385,6 do km 0+724,9 o długości około 339,30mb wraz z budową odwodnienia, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy ul. Granicznej w Radostowicach na odcinku od km 0+022,5 do km 0+058,5 o długości około 36mb wraz z budową chodnika oraz na odcinku od km 0+385,6 do km 0+724,9 o długości około 339,30mb wraz z budową odwodnienia, w tym m.in.: W ramach robót w zakresie przebudowy ul. Granicznej na odcinku od km 0+022,5 do km 0+058,5 o długości około 36mb wraz z budową chodnika przewiduje się: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (czasowe zmiany w istniejącej organizacji ruchu), - roboty rozbiórkowe - zgodnie z projektami branżowymi, - roboty ziemne, - korytowanie pod projektowaną konstrukcję nawierzchni, - wykonanie rowków i ławy pod krawężniki, - ułożenie krawężnika, - ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, - ułożenie warstwy ścieralnej na powierzchni 198m2, - plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw na powierzchni około 50m2. W ramach robót w zakresie przebudowy ul. Granicznej na odcinku od km 0+385,6 do km 0+724,9 o długości około 339,30mb wraz z budową odwodnienia przewiduje się: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (czasowe zmiany w istniejącej organizacji ruchu), - roboty rozbiórkowe - zgodnie z projektami branżowymi, - roboty ziemne, - budowę kanalizacji deszczowej o długości około 416,70mb, - korytowanie pod projektowaną konstrukcję nawierzchni, - wykonanie rowków i ław pod krawężniki oraz obrzeża, - ułożenie krawężników oraz obrzeży, - ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów, - ułożenie warstwy ścieralnej na powierzchni około 1645m2, - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na powierzchni około 76,50m2, - plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw na powierzchni około 587,0m2, - docelową organizację ruchu. Koszty przygotowania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej organizacji ruchu, a także koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty pomiaru geodezyjnego powykonawczego należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233320-8 Fundamentowanie dróg 3.4 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularze przedmiaru robót - zał. 1.A i 1.B do SIWZ, b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją BIOZ - zał. nr 9, c) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) i docelowej organizacji ruchu - zał. nr 10, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11 do niniejszej SIWZ. Uwagi: Przedstawione w w.w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykazanie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.21.30-2, 45.23.32.22-1, 45.23.33.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni mineralno - bitumicznej wraz z odwodnieniem na długości min. 300 mb - zakres wykonanych robót musi obejmować wykonanie pełnej kontrukcji drogi (podbudowy i nawierzchni mineralno - bitumicznej zgodnie ze sztuką budowlaną) na odcinku 300mb i odwodnienia na odcinku 300mb, (jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy nie został jasno określony, wykonawca winien zakres ten wykazać w zał. Nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowania)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - dysponuje min. jedną osobą z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami drogowymi objętymi przedmiotem zamówienia, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 18 lit. a) SIWZ), W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394),

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  jak w pkt. III.3.2) niniejszego ogłoszenia;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 8.3.5 SIWZ: Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia: a) pisemnego (w oryginale) zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). b) dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podm