MENU

PYTANIA DOT. ZAMÓWIENIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 14.07.2014 R.

 

Suszec, dnia 14.07.2014 r.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Pańskiej w Kobielicach - etap I oraz ul. Równej w Kobielicach - dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności występujących pomiędzy przedmiarem robót a projektem w/w przetargu. W przedmiarze nie jest ujęta warstwa mrozoochronna.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiającym potwierdza, iż w formularzu przedmiaru robót błędnie nie zostało ujęte wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego 0/63mm. W związku
z powyższym za pozycją 27 d.5 formularza przedmiaru robót została dodana pozycja 27a d.5. Pozostałe pozycje formularza przedmiaru robót pozostają bez zmian.

 

 

Z UWAGI NA POWYŻSZE ZAMAWIAJĄCY W DNIU 14.07.2014 R.:

 

-           ZMIENIŁ TREŚĆ SIWZ, w tym DOKONAŁ POPRAWY TREŚCI FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT  - ZAŁ. 1.A DO SIWZ – ZMIENIONY FORMULARZ STAJE SIĘ Z DNIEM 14.07.2014 R. OBOWIĄZUJĄCY W POSTĘPOWANIU!!!

(Formularz przedmiaru robót z dnia 03.07.2014 r. jest nieaktualny!!!)

 

-           WYDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 21.07.2014 R. DO GODZ. 10.00 (ogłoszenie o zmianie siwz oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w zakładce do w/w zamówienia).

 

                                                                      

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                              Marian Pawlas