MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 04.06.2013 R.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 04.06.2013 r.

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Realizacja II etapu inwestycji pn. Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Poz. 14, poz. 15 przedmiaru robót „Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach odcinek od km 0+385.6 do km 0+724.9 o długości około 339.30 mb wraz z budową odwodnienia”. Czy inwestor dopuści do zastosowania rury PP SN8 zamiennie za rury PCV?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Inwestor dopuszcza do zastosowania rury PP SN8 zamiennie za rury PCV.

 

PYTANIE 2:

Poz. 52 przedmiaru robót „Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach odcinek od km 0+385.6 do km 0+724.9 o długości około 339.30 mb wraz z budową odwodnienia”. Jakiego typu otulinę rury drenarskiej fi100 mm należy zastosować – kokos, włókno syntetyczne PP.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Jako otulinę rury drenarskiej należy zastosować geowłókninę separacyjno-filtracyjną
z włókna syntetycznego PP o następujących parametrach:

Lp.

Właściwość

Jednostka

Wymagania

Metoda badań wg

1

Masa powierzchniowa

g/m2

≥ 400

-

2

Wytrzymałość na rozciąganie

kN/m

≥ 10

PN-EN ISO 10319 [2]

3

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu

%

≤ 100

PN-EN ISO 10319 [2]

4

Przebicie statyczne (metodą CBR)

kN

≥ 2,5

PN-EN ISO 12236 [3]

5

Charakterystyczna wielkość porów O95

mm

≤ 0,15

PN-EN ISO 12956 [4]

6

wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu

l/m2s

≥ 55

-

7

wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu

10-6 m2/s

≥min 1,8

-

8

odporność na przebicie statyczne (CBR)

N

≥4000

-

9

Odporność na przebicie dynamiczne

mm

≥15

-

 

PYTANIE 3:

Poz. 52 przedmiaru robót „Przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach odcinek od km 0+385.6 do km 0+724.9 o długości około 339.30 mb wraz z budową odwodnienia”. Jakiego typu geowłókninę należy zastosować do wykonania drenażu?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Jako wzmocnienie drenu należy zastosować geowłókninę separacyjno-filtracyjną z włókna syntetycznego PP o parametrach j.w.