MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.09.2017 + ZMIENIONY ZAŁ. 1.A

 

 

Suszec, dnia 18.09.2017 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:              postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

Ze względu na:

-              ZMIANY SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ) wprowadzone do ZAŁ. NR 1.A DO SIWZ, w poz. 2.7 i 3.1, w związku z udzielonymi wykonawcom odpowiedziami na pytania w dniu 18.09.2017 r. zamieszczonymi w zakładce do ogłoszenia na realizację w/w zamówienia,

a także:

-        mając na uwadze konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,  

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 21.09.2017r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 12.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.11 Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

 -  będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach”.

-    Nie otwierać przed 21.09.2017 r. godz. 10.30!

 -  poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

2)      pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        13.1       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

                Termin składania ofert upływa: 21.09.2017 r. o godz. 10.00,

13.2       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

                Termin otwarcia ofert: 21.09.2017 r. godz. 10.30.

3)    szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) -  zał. 1.A do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

ZMIENIONY OBOWIĄZUJĄCY ZAŁ. 1.A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna)

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 587233-N-2017 z dnia 12.09.2017 r. na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (specyfikacji technicznej) - zał. 1.A wg zmiany z dnia 18.09.2017 r., który jest obowiązujący w przedmiotowym przetargu i na podstawie którego wykonawcy winni określić cenę ofertową.

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                        Marian Pawlas