MENU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 10.07.2017 R.

 

             

ZPU.271.1.10.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Z DNIA 10.07.2017 R.

 

dotyczy:    postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu”.

 

 

          Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, zgodnie z poniższą tabelą. Jednocześnie informuję, iż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została określona w wysokości 750.000,00 zł brutto.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Cena brutto (zł)

 

Gwarancja

Termin wykonania

Warunki płatności

01

P. S. „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

756.942,00

36 m-cy

od dnia podpisania umowy do dnia

30.11.2017 r.

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

 

  Wójt Gminy

Marian Pawlas