MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Suszec, dnia 05.08.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.          Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ulicy Kolonia Podlesie w Suszcu - drogi dojazdowej do gruntów rolnych”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
„DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 52 d; 40-301 Katowice
 
za cenę: 162.752,74 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
 
II.         W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, tj.:
 
OFERTA NR 01 złożona przez:
Firma KAMRAT S.C.
Ul. Wodzisławska 1
43-245 Studzionka
OFERTA NR 02 złożona przez:
PETBUD SP. Z O.O.
Ul. Dworcowa 61
43-262 Radostowice
OFERTA NR 03 złożona przez:
            Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
„DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.
Ul. Siemianowicka 52 d; 40-301 Katowice
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
286,98
286,98
02
239,19
239,19
03
300,00
300,00

 
 
Z up. Wójta
 
Czesław Smusz
Zastępca Wójta