MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.02.2014 r.

 

Suszec, 18.02.2014 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2”.

           

Na podst. art. 38 ust. 4, w związku w art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 1a, ust. 1b i ust. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-         konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w związku z otrzymanymi przez wykonawców pytaniami dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia,

-         konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na właściwe przygotowanie ofert,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 25.02.2014r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt. 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.02.2014 r. do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy”.

2)      pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-   będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2”.

-   Nie otwierać przed 25.02.2014 r. godz. 10.30.

-     poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

3)      pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „15.               Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 25.02.2014r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 25.02.2014r. godz. 10.30.

4)    zał. nr 9 do SIWZ (PROJEKT BUDOWLANY) zamawiający UZUPEŁNIA O DOKUMENTACJĘ GEOTECHNICZNĄ, O TREŚCI JAK NIŻEJ:

 

 

dokumentacja geotechniczna – kanalizacja Kryry.pdf

 

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 24519-2014 z dnia 06.02.2014r. na ww. postępowanie.

                                                                                                      

Wójt Gminy

Marian Pawlas