MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ II Z DNIA 24.09.2013 R.

 Suszec, 24.09.2013 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Suszcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”

               

Na podst. art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-      udzielone Wykonawcom w dniu 24.09.2013r.  - II odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, która jest wiążąca dla Wykonawców:

 

a)         §8 istotnych postanowień umowy - stanowiących zał. nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

㤠8 Reklamacje i kary umowne

1.  Odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w przypadku  utraty, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne kary, tj. odszkodowania i inne roszczenia, w maksymalnej wysokości na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w rozdz. 8 ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).

2. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy zgodnie z przepisami rozdz. 8 ustawy Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 roku w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% brutto wartości zamówienia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy w całości lub części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości z własnej winy.

4.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary.

5.  WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.”

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

                                                                                                                       

                                                                                                        Sekretarz Gminy

                                                                                                         Roman Szopa