MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 11.10.2013 R.

 Suszec, dnia 11.10.2013 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana w Suszcu obiektami małej architektury wraz z utwardzeniem terenu

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.3 i art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający posiada warunki gruntowo – wodne występujące na terenie budowy. Jeżeli tak, to prosimy o ich udostępnienie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie posiada warunków gruntowo – wodnych dla terenu budowy.

 

PYTANIE 2:

Prosimy o podanie grubości oraz sposobu wykończenia płyt granitowych niecki fontanny (płomieniowego czy polerowane).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Grubość płyt granitowych niecki fontanny to min. 2cm, sposób wykończenia – płyty polerowane.

PYTANIE 3:

Prosimy o podanie grubości oraz sposobu wykończenia płyt okładziny maszynowni.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Grubość płyt granitowych okładziny maszynowni to min. 2cm, sposób wykończenia – płyty polerowane.

 

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okładziny ścian fontanny z elementów prostych, a nie ciętych z łuku.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający dopuszcza wykonanie okładziny ścian fontanny zarówno z elementów prostych jak i z elementów ciętych z łuku.

PYTANIE 5:

Czy do wykonania krawężników w kolorze grafitowym Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamieni Sjenit.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Tak.

PYTANIE 6:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z zakresu budowy/przebudowy oświetlenia drogowego jeżeli wykonawca przedstawi referencje z zakresu wykonania oświetlenia parkowego na terenie miejskim?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Tak, o ile będzie spełniony w całości warunek określony w pkt. 8.2 lit.b) SIWZ.

PYTANIE 7:

Znaczącym elementem zagospodarowania jest wykonanie fontanny: roboty żelbetowe, kamieniarskie i technologiczne.

Zamawiający jednak nie żąda posiadania doświadczenia w tym zakresie. Czy zamawiający nie przewiduje rozszerzenia wymogów posiadania referencji w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Nie przewiduje się rozszerzenia warunków udziału w postępowaniu o w/w zakres robót.

PYTANIE 8:

a) Proszę o wyjaśnienie czy w ramach w/w postępowania należy zakupić i zamontować 2 sztuki tablic ogłoszeniowych dwustronnych??? Bowiem brak jest takiej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robót, natomiast w dokumentacji projektowej w wykazie elementów małej architektury owe tablice są ujęte.

b) Ponadto proszę o sprecyzowanie jakie rodzaje krzewów należy uwzględnić przy wycenie poz. 75 z działu 7 dot. zieleni załączonego przedmiaru oraz o wyjaśnienie ile sztuk i jakiego gatunku drzewa maja zostać posadzone, gdyż jest o nich wzmianka w projekcie, natomiast brak takiej pozycji w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Ad. a

Przedmiar jest sporządzony prawidłowo. Zakup i montaż 2 sztuk tablic ogłoszeniowych został wyłączony z postępowania o w/w zamówienie.

               Ad. b

W poz. 75 przedmiaru - dział 7 (zieleń), należy wycenić 3 szt. krzewu (drzewa) Magnolia pośrednia Lennei  o wys. min. 60cm.

Nie planuje się innych nasadzeń.

 

                                                                                             

                                                                                              Zastępca Wójta

                                                                                              Czesław Smusz